OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 01.11.2021 20:36:17 

Slovenská Shito Ryu Karate Asociácia

Pravidlá rozhodovania

Pravidlá rozhodovania WSSHRF:  slovenskashitoryuasociacia.wbl.sk/pravidla_rozhodovania_wsshrf.pdf   

 

  P R A V I D L Á R O Z H O D O V A N I A

 

                                  WSSHRF

 

                                  KATA a KUMITE

 

 

PRAVIDLÁ ROZHODOVANIA SÚBORNÝCH CVIČENÍ ( KATA )

 

Článok 1 - Súťažná plocha

1. Súťažná plocha musí byť rovná a bezpečná.

2. Súťažná plocha musí byť dostatočne veľká, aby umožnila vykonanie KATA bez prerušenia.

Výklad k článku 1:

I. Na správne vykonanie KATA je požadovaný pevný hladký povrch. Použitie tatami pre Kumite je možné.

 

Článok 2 - Oficiálny úbor

 1. Pretekári, sudcovia a tréneri musia nosiť oblečený oficiálny úbor, ktorý je definovaný v čl.2 Pravidiel športového zápasu.

            Pretekári v súťažiach Kobudo Bo môžu mať vrchnú časť Gi čiernej farby.

 1. Ktorákoľvek osoba, ktorá poruší toto nariadenie môže byť zo súťaže vylúčená.

Výklad k článku 2:

I. Hornú časť Karate-gi si na vykonanie KATA nemožno vyzliecť.

II. Pretekárom, ktorí nastúpia nesprávne oblečení sa má poskytnúť 1 minúta na nápravu vzniknutej chyby.

 

Článok 3 A. - Organizácia súťaží - Karate Kata

 1. Súťaž v KATA sa skladá zo súťaže družstiev a súťaže jednotlivcov. Súťaž družstiev je súťažou trojčlenných družstiev. Každé družstvo je buď výhradne mužské alebo výhradne ženské. Súťaž v KATA jednotlivcov sa skladá z individuálnych cvičení v oddelených kategóriách mužov a žien.

 2. Súťaž prebieha systémom eliminácií s repasážou.

 3. Súťažiaci vo všetkých vekových kategóriách jednotlivcov a družstiev budú musieť cvičiť povinné Shitei Kata ( viď. dodatok 1 ) a voľne Tokui Kata ( viď. dodatok 2). V kolách s 9-16, 17-32, 33-64, 65-128 súťažiacimi budú musieť súťažiaci cvičiť zo zoznamu SHITEI KATA, v kolách s 8-5, 4 a 2 súťažiacimi môžu cvičiť zo zoznamu TOKUI KATA. V repasáži bude musieť pretekár cvičiť Shitei kata až do kola ktoré predchádza stretnutiu o 3.miesto. V kole predchádzajúcom pred kolom o medailu môže súťažiaci cvičiť už kata zo zoznamu Tokiu kata.  
 4. Variácie v cvičenom kata tak ako sú učené školou Karate ktorú pretekár zastupuje budú dovolené.

 5. Pred začatím každého kola súťaže musí pretekár pri stolíku zapisovateľov nahlásiť názov kata ktoré bude cvičiť. 

 6. Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata. Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.

 7. V kolách súťaže družstiev v ktorých sa súťaží o medaily musia členovia družstva po ukončení cvičenia kata vykonať demonštráciu významu kata (BUNKAI). Vykonanie KATA a BUNKAI nesmie presiahnuť čas 5 ( piatich ) minút. Časomerač začne merať čas určený pre cvičenie KATA&BUNKAI okamžite po pozdrave členov družstva pred začiatkom cvičenia a meranie zastaví po  záverečnom pozdrave. V prípade ak družstvo presiahne určený čas 5 minút bude diskvalifikované. Použitie tradičných zbraní, dodatočnej výstroje alebo akýchkoľvek pomôcok nie je dovolené.

 

ČLÁNOK 3 B. - Organizácia súťaží - Kobudo kata

1. Súťaž Kobudo Kata má formu stretnutí jednotlivcov žien a mužov.

2. Súťaž prebieha systémom eliminácií s repasážou..

3. Súťažiaci vo všetkých vekových kategóriách budú musieť cvičiť Kata z oficiálneho zoznamu / Príloha A / Tokui Kata.

4. Variácie v cvičenom kata tak ako sú učené školou ktorú pretekár zastupuje budú dovolené..

5. Pred začatím každého kola súťaže musí pretekár pri stolíku zapisovateľov nahlásiť názov kata ktoré bude cvičiť. 

6. Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata. Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.

 

Výklad k článku 3:

1. Počet a druh kata požadovaných pre cvičenie závisí od počtu pretekárov alebo družstiev v súťaži. V nasledujúcej tabuľke je uvedené koľko kata a aký typ je potrebný pre súťaž. Na súťažiach organizovaných SŠRA pre vekové kategórie do 13 rokov platí pravidlo, že si cvičenec bude musieť vybrať z povinných Šitei a  voliteľných Tokui kata :

Počet pretekárov alebo družstiev v kole súťaže

Požadované Karate kata

Požadované Karate Šitei kata

Požadované Karate Tokui kata

Požadované Kobudo Bo kata

65-128

7

4

0

7

33-64

6

3

0

6

17-32

5

2

0

5

9-16

4

1

0

4

5-8

3

0

3

3

4

2

0

2

2

2

1

0

1

1

 

Článok 4 - Panel sudcov

 1. Komisia rozhodcov, alebo Kontrolór zápasovej plochy, určí pred každým stretnutím panel sudcov, ktorý sa skladá z troch alebo piatich členov. V zásade na súťažiach SSHRKA ak to umožňuje počet delegovaných rozhodcov tvorí panel sudcov pre kata 5 sudcov.

 2. Na uľahčenie vedenia súťaže kata sú určení zapisovatelia, hlásatelia a časomerači.

Výklad k článku 4:

I. V prípade keď je panel tvorený z troch sudcov, hlavný sudca sedí v strede okraja zápasiska oproti cvičiacemu pretekárovi a sudcovia sedia po stranách na okraji zápasiska dva metre za stredom zápasiska. Každý sudca ma k dispozícii modrú a červenú zástavku. V kategóriách súťažiacich do 11 rokov sudca č.2 a sudca č.3 sedia v rohoch zápasiska.

II. V prípade keď je panel rozhodcov zložený z piatich sudcov, hlavný sudca sedí v strede okraja zápasiska oproti cvičiacemu pretekárovi a ďalší štyria sudcovia sedia v rohoch zápasiska.

III. Panel rozhodcov musí byť zložený z nezávislých sudcov.

 

Článok 5 - Kritériá pre hodnotenie

Kata musí byť vykonané s kompetenciou a musí demonštrovať dobrú znalosť základných tradičných princípov. Pri posúdení cvičenia súťažiaceho alebo družstva budú sudcovia sledovať:

 1. Realistickú demonštráciu významu Kata.

 2. Správne časovanie, rýchlosť, stabilitu, stupeň sily a napätia (Kime)

 3. Správne dýchanie.

 4. Správny stupeň koncentrácie a pozornosti ( Čakugan)

 5. Správnosť postojov ( Dachi) so správnym napätím nôh tak aby chodidlá boli celou plochou na podlahe.

 6. Správne napätie brušného svalstva (Hara)

 7. Správnu formu Kihonu.

 8. V súťaži družstiev musí byť zabezpečená synchronizácia bez akýkoľvek externých vplyvov.

 

Súťažiaci alebo družstvo smie byť diskvalifikované na základe týchto dôvodov:

 1. V prípade prerušenia cvičenia.

 2. V prípade pádu alebo vážnej straty stability.

 3. Vykonanie iného kata ako bolo oznámené.

 4. V prípade ak vynechá alebo do cvičenie pridá ďalšiu techniku.

 5. Znateľná prestávka alebo zastavenie v cvičení ktoré trvá niekoľko sekúnd.

 6. Presiahnutie limitu 3 minút cvičenia Bunkai.

 7. V prípade ak vykoná vážnu chybu.

 8. Kobudo – v prípade ak pretekárovi vypadne zbraň z rúk na zem.

 

 

Výklad k článku 5:

I. Cvičenie kata nie je divadelným alebo tanečným vystúpením. Kata musí obsahovať tradičné princípy a hodnoty, musí vyjadrovať skutočný zmysel boja, koncentráciu, dynamiku a  potenciálny účinok jej techník. Musí demonštrovať silu, pevnosť a rýchlosť – ako aj krásu, rytmus a stabilitu. 

II. V súťaži družstiev musia cvičiť jeho členovia rovnakým smerom, na začiatku cvičenia stoja všetci otočení tvárou k hlavnému sudcovi panelu.

III. Členovia družstva musia demonštrovať v cvičení jeho znalosť vo všetkých aspektoch, ktoré kata obsahuje. Súčasne musia dosiahnuť čo najlepšiu synchronizáciu  cvičenia.

IV. Povely pri začiatku a na  konci kata, dupanie nôh, udieranie sa po hrudníku – rukách alebo karate gi, neprirodzené hlasné dýchanie sú príkladom vonkajších znakov, ktoré majú slúžiť za účelom zlepšenia synchronizácie. Tieto nevhodné aspekty cvičenia sú neakceptovateľné a je nutné aby ich Sudcovia brali v úvahu pri konečnom hodnotení cvičenia.

Coach alebo pretekár je zodpovedný za nahlásené kata pri stolíku zapisovateľov tak aby bolo v zhode s príslušným kolom súťaže. Týka sa to hlavne vekových kategórií do 13 rokov Pretekár musí v kole súťaže vykonať kata ktoré pre dané kolo pri stolíku zapisovateľov nahlásil.

 

Článok 6 - Riadenie súťaže

 1. Dvojica pretekárov po vyhlásení ich mien nastúpi na okraj zápasovej plochy smerom k hlavnému sudcovi panelu. Jeden má červený opasok (AKA stojí z pohľadu hlavného sudcu na pravej strane zápasiska) a druhý modrý opasok (AO stojí na ľavej strane zápasiska). Vzájomne pozdravia a následne obaja vstúpia do zápasiska na východiskové miesto v zápasisku ktoré je označené krížikom pozdravia sa panelu rozhodcov a ohlásia názov cvičeného kata, sudca č.1 následne krátkym zapísknutím zaháji stretnutie. Po ukončení cvičenia sa pretekári uklonia panelu rozhodcov a postavia sa opäť na okraj zápasiska, po vynesení rozhodnutia sa  vzájomne pozdravia a opustia priestor zápasiska. V stretnutiach o medailové umiestnenia budú cvičiť súťažiaci samostatne.

 

 1. V prípade nevyhovujúcich podmienok v športovej hale, kde nie je dostatok priestoru na vytvorenie dostatočne veľkej súťažnej plochy, sa bude súťažiť v kategóriách 14 rokov a starších v systéme finálových kôl, pozri / bod 3. /.

 2. V stretnutiach o medaily nastupujú cvičia pretekári samostatne, prvý cvičí AKA a po ňom AO.

 3. Kobudo Bo - Dvojica pretekárov po vyhlásení ich mien nastúpi na okraj zápasovej plochy smerom k hlavnému sudcovi panelu. Jeden má červený opasok (AKA stojí z pohľadu hlavného sudcu na pravej strane zápasiska) a druhý modrý opasok (AO stojí na ľavej strane zápasiska) pozdravia sa panelu a vzájomne. AKA vstúpi do zápasiska pozdraví panel rozhodcov a oznámi názov Kata, ktorú následne vykoná. Po dokončení Kata sa AKA pozdraví panelu a opustí priestor zápasiska. AO vstúpi do zápasiska pozdraví panel rozhodcov a oznámi názov kata ktoré následne vykoná. AO po ukončenbí cvičenia sa pokloní panelu a opustí zápasisko, AKA a AO čakajú na rozhodnutie na okraji zápasiska. Po vynesení rozhodnutia sa poklonia panelu a vzájomne a opustia priestor zápasiska.

 4. Ak nie je kata cvičené v  zhode s  pravidlami, alebo boli v ňom iné nepravidelnosti, hlavný sudca panelu zvolá sudcov za účelom dosiahnutia rozhodnutia.

 5. V prípade diskvalifikácie pretekára vykoná hlavný sudca panelu gesto prekrížením zástaviek ( gesto ako v kumite TORIMASEN).

 6. Po ukončení cvičení pretekárov, stoja obaja pretekári na okraji zápasiska. Hlavný sudca ohlási rozhodnutie (HANTEJ) a zapíska dvojtónovým signálom na píšťalke. Všetci traja sudcovia súčasne ukážu svoje rozhodnutia prostredníctvom zástaviek.

 7. Hlavný sudca po ukončení hodnotenia krátkym zapískaním vyzve sudcov, aby spustili zástavky.

 8. Rozhodnutie v cviční bude AKA alebo AO, nerozhodný výsledok nie je prípustný. Pretekár, ktorý získa väčšinu hlasov sudcov, je vyhlásený za víťaza.

 9. Pretekári sa po vyhlásení výsledku stretnutia vzájomne pozdravia a  následne aj panelu sudcov.

 

Výklad k článku 6:

I. Bod, z ktorého začína pretekár cvičiť svoje kata, sa nachádza vo vnútri zápasiska. Pre vekové kategórie 8-9 a 10-11 budú na ploche zápasiska vyznačené body z ktorých musia pretekári začať svoje cvičenie.

II. Pri hodnotení výsledku stretnutia Hlavný sudca dva - krát krátkym tónom zapíska, sudcovia vynesú svoje hodnotenie pomocou zástaviek, Hlavný sudca nechá dostatočný čas (2 – 5 sekúnd) pre zapisovateľa na vyhodnotenie zápasu. Potom krátkym zapísknutím vyzve sudcov na spustenie zástaviek.

III. V prípade, keď sa pretekár nedostaví na cvičenie, alebo sa vzdá prostredníctvom KIKEN, bude automaticky rozhodnuté bez toho, aby jeho súper vykonal svoje ohlásené cvičenie.

 

DODATOK č.1 ZOZNAM POVINNÝCH KARATE (SHITEI KATA)

Veková Kategória : 8 – 9 rokov

Juni no Ichi – Kihon Kata Ichi

Juni no Ni – Kihon Kata Ni

Hean/ Pinan Nidan

Chi No Kata - Shinsei

Hean/Pinan Shodan

Veková kategória : 10 - 11 rokov

Juni no Ichi – Kihoin Kata Ichi

Hean/ Pinan Shodan

Ten No Kata - Shinsei Ni

Hean/ Pinan Sandan

Chi No Kata - Shinsei

Veková kategória: 12 – 13 rokov

Hean/Pinan Shodan

Hean/Pinan Yondan

Chi No Kata – Shinsei

Bassai Dai

Matsumura Rohai

Vekové kategórie : 14 rov a staršie

Jion

Matsumura Rohai

Bassai Dai

Seienchin

Nipaipo

 

DODATOK č.2 ZOZNAM VOLITEĽNÝCH KARATE (TOKUI KATA) :

Annan 1 - 2

Ananko

Aoyagi

Bassai Sho

Bassai Dai

Gojushiho

Haufa

Hakucho

Heiku

Hean/ Pinan 1 - 5

Chi No Kata

Chintei

Chinto

Chatan Yara Kushanku

Ishimine Bassai

Itosu Rohai 1 - 2 - 3

Jitte

Jiin

Jion

Juroku

Kosokun Sho

Kosokun Dai

Kururunfa

Matsukase

Matsumura Bassai

Matsumura Rohai

Myojo

Naifanchin 1 -2 - 3

Nipaipo

Niseishi

Pachu

Paiku

Papuren

Rohai

Saifa

Sanchin

Sanseru

Seienchin

Seisan

Shiho Kosokun

Shimpa

Shinsei Ichi

Shinsei Ni

Shisochin

Sochin

Suparinpei

Tensho

Te No Kata

Tomari Bassai

Unshu

Wanshu

 

DODATOK A . ZOZNAM VOLITEĽNÝCH KOBUDO BO (TOKUI KATA) :

Abushi No Kon

Chikin No Kon

Chinen Shikyanaku No Kon

Choun No Kon

Kubo No Kon

Katin No Kon

Kasshin Bo

Nidan No Kon

Sandan No Kon

Sesoko No Kon

Shodan No Kon

Shiishi No Kon

Sihrotaro No Kon

Sihrotaru No Kon

Sihromatsu No Kon

Suichi No Kon

Sushi No Kon

Sushi No Kon Sho / Dai

Sakugawa No Kon

Sakugawa No Kon Sho / Dai

Ufugushiku No Kon

Ufutun Bo

Uehara No Kon

Tokumine No Kon

 

PRAVIDLÁ ROZHODOVANIA ŠPORTOVÉHO ZÁPASU ( KUMITE )

Článok 1: Zápasisko

1. Zápasisko musí byť rovné a bezpečné.

2. Zápasisko tvorí štvorec tatami schváleného typu SSHRKA so stranami 8 metrov (merané zvonka) s ďalším 1 metrom na všetkých stranách ako bezpečnostný priestor. Na každej strane je voľný bezpečnostný priestor dvoch metrov. V prípade, ak sa používa vyvýšené zápasisko, bezpečnostný priestor sa zväčší ešte o jeden meter na každej strane.

3. Dva diely tatami sú obrátené červenou stranou nahor vo vzdialenosti 1 meter od stredu zápasiska tak, aby tvorili hranicu medzi pretekármi. Pri začatí alebo znovu spustení zápasu pretekári budú stáť tvárou k sebe na prednej hrane v strede týchto dielov tatami.

4. Rozhodca stojí v strede medzi dvomi dielmi tatami tvárou k pretekárom vo vzdialenosti 2 metre od bezpečnostného priestoru.

5. Každý sudca sedí v rohu tatami v bezpečnostnom priestore. Rozhodca sa môže pohybovať po celom tatami vrátane bezpečnostného priestoru, kde sedia sudcovia. Každý sudca je vybavený červenou a modrou zástavkou.

6. Kontrolór zápasu sedí hneď za bezpečnostným priestorom, za rozhodcom po ľavej alebo pravej strane. Je vybavený červenou zástavkou alebo značkou a píšťalkou.

7. Kontrolór bodovania sedí za oficiálnym stolíkom medzi zapisovateľom bodovania a časomeračom.

8. Kouči sedia za bezpečnostným priestorom na ich príslušných stranách na strane tatami čelom k oficiálnemu stolíku. Tam, kde je zápasový priestor vyvýšený, kouči sú umiestnení mimo vyvýšeného priestoru.

9. Jednometrová hranica zápasiska musí byť inej farby ako zvyšok zápasiska. Pozn.: pozri prílohu 5 – rozloženie zápasiska pre kumite

10. Zápasisko pre vekové kategórie detí od 8 do 11 rokov má rozmery 6 x 6 metrov.

Výklad k článku 1:

I. Do vzdialenosti jedného metra od vonkajšieho obvodu zápasiska nesmú byť umiestnené reklamy, steny alebo stĺpy.

II. Používané tatami (žinenky) by sa nemali kĺzať v dotyku s podlahou a ich horná plocha má mať primerane nízky koeficient trenia. Nesmú byť hrubé ako džudistické, nakoľko zabraňujú pohybu ktorý je pre karate špecifický. Rozhodca musí zaistiť, aby sa moduly žineniek voči sebe počas zápasu nepohybovali. Vzniknuté medzery môžu spôsobiť zranenia a sú zdrojom ďalšieho rizika (ohrozenia). Používané tatami musia byť schválené SSHRKA.

 

Článok 2: Oficiálny úbor

 1. Pretekári a ich kaučovia, musia nosiť úbor ktorý je v tomto článku definovaný.

 2. Rozhodcovská komisia môže vylúčiť ktoréhokoľvek funkcionára alebo pretekára ktorý nedodrží tento predpis.

 

ROZHODCOVIA

 1. Rozhodcovia a sudcovia musia mať oblečení oficiálny úbor určený komisiou rozhodcov. Tento úbor musia nosiť na všetkých súťažiach a kurzoch.

 2. Oficiálny úbor je takýto:

- jednoradové tmavomodré sako s dvoma striebornými gombíkmi

- biela košeľa s krátkymi rukávmi

- oficiálna viazanka bez spony

- hladké svetlosivé nohavice bez manžiet

- tmavomodré alebo čierne ponožky bez vzorky, čierne topánky (papuče) bez šnurovania používané pri riadení zápasov

- píšťalka na bielej alebo čiernej stužke, oficiálny znak rozhodcu.

- rozhodkyne (sudkyne) počas rozhodovania môžu nosiť sponu do vlasov

 

PRETEKÁRI

1. Pretekári musia nosiť biele neoznačené karate-gi bez pruhov alebo lemov. Povolené je nosiť školy alebo klubu ktorý musí byť umies

tnený (ná) na ľavej strane pŕs kabáta karate-gi a jej rozmer nesmie byť väčší ako 10 x 10 cm. Značky výrobcu karate gi, môžu byť

umiestené na spodnej pravej časti rohu kabáta karate-gi a v priestore pása nohavíc. Okrem toho môže byť na chrbte umiestnené identifi

kačné číslo vydané organizačným výborom turnaja. SŠRA povoľuje nosenie reklamy sponzora. Pretekári nastupujú na stretnutie

s modrým alebo červeným opaskom.

2. Riadiaci orgán môže autorizovať špeciálne nálepky alebo obchodné značky schválených sponzorov.

 1. Horná časť karate-gi, stiahnutá okolo drieku opaskom technického stupňa, musí mať takú dĺžku aby prekrývala boky a nesmie byť dlhšia do polovice stehien. V prípade žien je povolené nosenie bieleho neoznačeného trička pod hornou časťou gi.

 2. Maximálna dĺžka rukávov gi nesmie presahovať zápästie a nesmie byť kratšia ako polovica predlaktia. Rukávy gi nesmú byť zrolované.

 3. Nohavice gi musia zakrývať minimálne dve tretiny predkolenia pričom ich dĺžka nesmie presahovať cez členky a nesmú byť zrolované.

 4. Pretekári musia mať čisté vlasy, ostrihané na takú dĺžku, aby im neprekážali v zápase. Hačimaki, (páska na hlavu) nie je dovolená. Ak rozhodca považuje vlasy ktoréhokoľvek pretekára za priveľmi dlhé, špinavé, prípadne oboje, môže vylúčiť pretekára zo zápasu. Je zakázané nosenie dekoratívnych úchytiek, ako aj kovových spôn do vlasov. Na uchytenie vlasov sa môže použiť jednoduchá gumička, vlasy sa môžu upraviť do tvaru chvosta.

 5. Pretekári musia mať nakrátko ostrihané nechty a nesmú mať na sebe nijaké kovové alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť súperovi zranenie. Nosenie kovového mostíka na zuby, musí byť schválené rozhodcom a oficiálnym lekárom. Pretekár zúčastňujúci sa na súťaží, musí prijať plnú zodpovednosť za ním spôsobené zranenie, alebo na ňom spôsobené zranenie.

 6. Povinné ochranné prostriedky

  • Protektory na ruky musia byť schváleného typu pre klasické neplno kontaktné súťaže v karate. Protektory musia byť modrej a červenej farby.

  • Chrániče zubov.

  • Mäkké chrániče predkolenia schválené môžu byť aj bielej farby.

  • Chránič trupu - bodiprotejtor

  • Chránič hrudníka pre ženy.

  • Chrániče priehlavkov ( musia byť červené pre AKA a modré pre AO )

Nosenie chrániča pohlavia nie je povinné, avšak ak ho pretekár počas zápasu bude nosiť musí byť typu schváleného pre karate.

 1. Nosenie okuliarov počas zápasu alebo cvičenia je zakázané (mäkké kontaktné šošovky môže pretekár nosiť na vlastnú zodpovednosť).

 2. Nosenie neautorizovaného úboru a výstroja je zakázané.

 3. Všetky ochranné prostriedky musia byť homologizované homologizačnou komisiou SSHRKA.

 4. Pred začiatkom každého zápasu je povinnosťou Dozorcu zápasu skontrolovať, či má pretekár všetky predpísané ochranné prostriedky schváleného typu.

 5. Použitie bandáží alebo podporných dláh (obväzov) zraneným pretekárom, musí byť schválené rozhodcom na základe odporúčania lekára súťaže.

 

TRÉNERI - KAUČI

Tréner musí počas celého turnaja nosiť tepláky alebo otepľovaciu súpravu. Súčasne musí byť identifikovateľná jeho príslušnosť ku klubu ktorý zastupuje.

Výklad k článku 2:

I. Pretekár musí počas zápasu, cvičenia nosiť iba jeden opasok ( Aka – červený, Ao modrý) opasok technického stupňa sa nosiť nesmie. Chrániče rúk a priehlavkov sú buď červenej alebo modrej farby (AKA –červené, Ao – modré).

II. Používané chrániče zubov musia správne sedieť na chrupe. Chrániče genitálií s vyberateľnou plastickou vložkou zasunutou do podväzkového pásu nie sú povolené. Pretekár ktorý bude pristihnutý pri ich nosení, bude penalizovaný.

III. Počas turnaja sa môžu vyskytnúť náboženské dôvody pre nosenie určitých častí odevu, napríklad turban. Osoby, ktoré si želajú v súlade so svojim náboženstvom niečo, čo by sa považovalo za neautorizované oblečenie, musia na to upozorniť rozhodcovskú komisiu ešte pred turnajom. Rozhodcovská komisia preskúma a zváži každú žiadosť. Nebudú povolené žiadne výnimky pretekárom ktorí sa dostavia v deň turnaja s tým, že budú môcť štartovať.

IV. Ak pretekár vstúpi do zápasiska nevhodne upravený nemá byť hneď diskvalifikovaný, má sa mu poskytnúť 1 minúta na odstránenie chyby. Rozhodcovia si so súhlasom rozhodcovskej komisie môžu vyzliecť saká.

 

Článok 3: Organizácia súťaže

1. Súťaž v  karate, môže zahŕňať súťaž v kumite, v kata alebo oboje. Súťaž v kumite sa môže ďalej deliť na súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov. Súťaž jednotlivcov sa môže ďalej rozdeliť na hmotnostné kategórie. Súťaž v hmotnostných kategóriách sa nakoniec delí na jednotlivé zápasy. Termínom "zápas" nazývame aj individuálne stretnutie dvojice pretekárov súperiacich družstiev v súťaži kumite družstiev.

2. Pretekár nemôže byť v súťaži jednotlivcov nahradený iným pretekárom.

 1. Pretekár alebo družstvo ktoré sa po výzve k nástupu na zápas nedostaví k zápasisku bude diskvalifikovaný (né) prostredníctvom KIKEN. V súťaži družstiev sa družstvu ktorá vyhralo na základe Kiken za nenastúpenie pretekára družstva pripočíta  víťazstvo v zápase a aj 8 bodov.

 2. V súťaži družstiev je družstvo zložené z nepárneho počtu pretekárov. Družstvo mužov je zložené zo 5 pretekárov z ktorých sa 3 zúčastňujú na stretnutí. Družstvo žien je zložené zo 5 pretekárok z ktorých sa 3 zúčastňujú na stretnutí.

 3. Všetci pretekári (ky) sú členmi družstva. Náhradníci (čky) nie sú určení(né).

 4. Pred každým stretnutím musia zástupcovia družstiev odovzdať k oficiálnemu stolu formulár s menami a poradím zápasov členov svojho družstva. Poradie sa môže meniť pre každé stretnutie, po oficiálnom odovzdaní sa nemôže zmeniť až do ukončenia stretnutia.

 5. Družstvo bude diskvalifikované ak ktorýkoľvek člen družstva alebo jeho coach zmení zloženie družstva bez písomného predloženia nového poradia pretekárov.

 

Výklad k článku 3:

I. "Kolo" je časť súťaže, ktoré postupne určí konečných finalistov. Vo vylučovacej súťaži "kolo" vylúči 50 % pretekárov vrátane prázdnych miest (jedná sa o prípad, keď sú nasadení pretekári v nepárnom počte). V tomto zmysle sa kolo vzťahuje na primárne vylučovacie zápasy a repasáž. Vylučovacia súťaž umožňuje všetkým pretekárom jeden zápas.

II. Používanie mien pretekárov spôsobuje problémy s výslovnosťou a identifikáciou, preto im treba prideliť a používať čísla.

III. Pri nástupe na stretnutie družstiev nastupuje skutočný počet pretekárov. Nezápasiaci pretekár(i) a Kauč nenastupujú a majú sedieť v priestore, ktorý im je určený.

IV. Súpisku pretekárov môže predložiť Kauč alebo pretekár, ktorý je za družstvo nominovaný. V prípade keď coach odovzdáva súpisku musí byť jasne označený, inak ho možno odmietnuť. Súpiska musí obsahovať meno krajiny (klubu), farbu opasku pridelenú družstvu a poradie pretekárov od prvého po piateho. Uvedené musia byť mená pretekárov a ich štartovné (turnajové) čísla a súpiska musí byť podpísaná Kaučom alebo určenou osobou.

V. V súťaži družstiev mužov musia na zápas nastúpiť minimálne traja pretekári, v súťaži žien nastupujú minimálne dve pretekárky. V prípade ak družstvo nemá potrebný minimálny počet je diskvalifikované prostredníctvom KIKEN.

VI. Ak zápasia pre chybu v rozpise nesprávni pretekári bez ohľadu na jeho výsledok je zápas vyhlásený za neplatný. Aby sa zredukovala možnosť takýchto chýb, víťaz každého zápasu (stretnutia) si musí pred opustením priestoru zápasiska potvrdiť víťazstvo pri kontrolnom stolíku.

 

Článok 4: Panel rozhodcov

1. Panel rozhodcov pre každý zápas (stretnutie) má tvoriť jeden rozhodca (Šušin), dvaja sudcovia (Fukušin) a jeden dozorca zápasu

(Kansa).

2. Rozhodca nemôže rozhodovať stretnutia v ktorých súťažia členovia jeho klubu.

3. Ku každému zápasisku majú byť určení časomerači, hlásatelia a zapisovatelia.

Výklad k článku 4:

I. Na začiatku zápasu kumite, stojí rozhodca na vonkajšej hrane čiary vyznačujúcej oficiálne zápasisko. Po jeho ľavej strane stoja sudca č.1 a po pravej sudca č.2.

II. Po formálnej výmene pozdravov medzi pretekármi a panelom rozhodcov, rozhodca zakročí krok vzad, sudcovia sa otočia k sebe a všetci sa spolu pozdravia. Po tejto formálnej procedúre všetci zaujmú svoje predpísané miesta.

III. Pri výmene panelu rozhodcov, striedaný panel rozhodcov ( Dozorca zápasu sa na nástupe a  výmeny panelu nezúčastňuje) stojí na čiare vyznačujúcej vnútornú stranu 1 metrovej zóny zápasiska, tvárou k striedajúcemu panelu. Po vzájomnej výmene pozdravov, odíde striedaný panel zo zápasiska v jednom smere na povel rozhodcu striedajúceho panelu.

IV. V prípade výmeny individuálnych rozhodcov, ide striedajúci rozhodca k striedanému a po vzájomnej výmene pozdravov si vymenia postavenia.

V. V stretnutí družstiev sa za predpokladu že všetci rozhodcovia panelu majú predpísané funkčné zaradenie môžu funkcie rozhodcu a sudcu striedať v každom zápase dvojíc družstva.

 

Článok 5: Trvanie zápasu

 1. Čas trvania zápasu, pre kategóriu seniorov mužov a žien (jednotlivcov aj družstiev) je tri minúty, pre kategórie, juniorov a dorastencov je dve minúty. Čas trvania zápasu pre vekové kategórie pod 10-11 rokov je stanovený na jeden a pól minúty, kategória 8-9 rokov 1 minúta.

 2. Trvanie času zápasu sa meria od pokynu rozhodcu na začatie zápasu a zastavuje sa vždy keď zvolá "JAME".

 3. Časomerač signalizuje jasne počuteľným gongom alebo bzučiakom že zostáva 15 sekúnd do konca zápasu. Po uplynutí stanoveného času trvania zápasu, signalizuje že čas zápasu uplynul. Signál čas uplynul označuje koniec zápasu. Pretekárom sa poskytne časový interval medzi stretnutiami, ktorý sa rovná štandardnému času trvania zápasu na účely odpočinku a výmeny výstroja. Jediná výnimka je počas repasáže, kde v prípade zmeny farby výstroja sa časový interval predlžuje na 5 minút.

Článok 6: Bodovanie

1. Bodovania sú nasledovné:

a, SANBON Tri body

b, NIHON Dva body

c, IPPON Jeden bod

2. Bodovanie sa udeľuje za techniku ktorá je vykonaná podľa nasledovných kritérií a je umiestnená na zásahovú plochu:

a) Dobrá forma

b) Športový prístup

c) Silné vykonanie

d) Zanšin (pretrvávajúca pozornosť)

e) Správne načasovanie

f) Správna vzdialenosť

3. SANBON sa udeľuje za:

a) Kopy džodan.

b) Za bodujúcu techniku na súpera ktorý bol hodený, podrazený alebo ktorý sám spadol na podlahu pričom leží trupom na zemi.

4. NIHON sa udeľuje za:

a) Kopy na čudan. Za vychýlenie súpera technikou podmetom nohou ( Aši Barai) a zasadenie skórujúcej techniky.

5. IPPON sa udeľuje za:

a) Cuki džodan alebo čudan

b) Uči

6. Útoky sú obmedzené na tieto časti tela:

a) hlava b) tvár c) krk d) brucho e) hruď f) chrbát g) bok

7. Účinná technika vykonaná v okamihu povelu "zápas ukončiť" sa má považovať za platnú. Útok ktorý by mohol byť považovaný za bodova teľný ale bol vykonaný po povele "prerušiť" alebo "ukončiť zápas", sa nemá hodnotiť a môže viesť k potrestaniu toho, kto ho vykonal.

8. Za neplatný sa považuje útok, ak sú obidvaja pretekári mimo plochy zápasiska. Ak je jeden z pretekárov mimo zápasiska a jeho súper vykoná účinnú techniku v čase, keď je sám vo vnútri zápasiska, pričom rozhodca neprerušil zápas kvôli vystúpeniu sa pokladá za platnú.

9. Súčasne účinné bodujúce techniky, zasadené v tom istom okamihu obidvoma pretekármi (AIUČI) sa nehodnotia.

Výklad k článku 6:

V prípade udelenia skóre musí byť technika zasadená na zásahovú plochu definovanú v bode 6 tohto článku. Technika musí byť primerane kontrolovaná, s ohľadom na ktorú zásahovú plochu je vedená, technika musí splniť všetkých šesť kritérií pre udelenie bodu.

 

Názov

Technické kritériá

SANBON (3 body) sa udelia za:

 

 

1. Kopy na Džodan.

2. Akákoľvek skórujúca technika ktorá bola vykonaná na súpera po podrazení, hode alebo ak sám spadol pričom leží trupom na zemi.

 

 

NIHON ( 2 body) sa udelia za:

 

 

 

 

1.Kopy na Čudan. Čudan je definovaná zásahová plocha ako brucho, hruď, boky a chrbát Za vychýlenie súpera technikou podmetu ( Aši Barai) a zasadenie skórujúcej techniky..

 

 

 

IPPON ( 1 bod ) sa

udelí za:

 

 

 

 

1. Akýkoľvek úder alebo sek vykonaný na ktorúkoľvek zo siedmich zásahových plôch.

 

I. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov sú zakázané nasledovné formy hodov: hod pri ktorom je hodený pretekár držaný oboma rukami počas jeho vykonania alebo hod pri ktorom je bod osi hodu nad úrovňou bedra, takáto forma hodov je zakázaná a pretekár ktorý ju vykoná bude vystríhaný alebo potrestaný. Výnimku tvoria klasické karatistické podmety, ktoré nevyžadujú aby bol súper počas podmietania držaný, de asši barai, ko uči gari atď. Po vykonaní hodu, rozhodca poskytne čas na okamžité vykonanie skórujucej techniky.

II. V prípade ak je pretekár hodený, podrazený podľa pravidiel, sám sa pošmykne a spadne pričom leží trupom na zemi a jeho súper vykoná naňho bodovanú techniku, bude skórujúcemu udelený SANBON. V prípade ak neleží trupom na zemi sa udelí bodovanie ako na stojacieho pretekára.

III. Technika má “Dobrú formu“, ak má charakteristiky riadiace sa pravdepodobnou účinnosťou v rámci konceptov tradičného karate.

IV. Športoví prístup je súčasťou dobrej formy, poukazuje na prístup bez zlého úmyslu v zápase, vzťahuje sa na veľkú koncentráciu viditeľnú počas vykonania bodujúcej techniky.

V. Silné vykonanie definuje silu a rýchlosť techniky a zjavnú snahu o jej úspech.

VI. Pretrvávajúca pozornosť (Zanšin) je kritérium, ktoré sa najčastejšie zanedbáva pri udelení bodu. Je to stav pokračujúceho sústredenia, ktoré pretrváva aj po dopadnutí techniky. Pretekár so Zanšin zostáva plne koncentrovaný a ostražitý voči súperovej možnosti útoku. Neotáča tvár počas vykonania techniky a zostáva otočený tvárou k súperovi aj po jej vykonaní.

VII. Správne načasovanie znamená zasadenie techniky v okamihu, v ktorom má najväčší potencionálny účinok.

VIII. Správna vzdialenosť sa taktiež vzťahuje na zasadenie techniky na zásahovú plochu, tak aby mala najväčší potenciálny efekt. Ak sa technika vykoná na protivníka, ktorý sa rýchlo pohybuje od nej, potencionálny účinok takéhoto úderu je znížený.

IX. Vzdialenosť sa vzťahuje na bod v ktorom je technika zastavená v čo najmenšej vzdialenosti od cieľa. Úder alebo kop ktorý je vykonaný vo vzdialenosti medzi dotykom a 5 centimetrami od tváre, hlavy alebo krku možno povedať, že má správnu vzdialenosť. Techniky vedené na Džodan, ktoré sú vykonané v rozumnej vzdialenosti od cieľa a ktoré sa obranca nepokúša blokovať alebo sa im nesnaží vyhnúť budú skórovať pod podmienkou, že spĺňajú ostatné kritériá. V kategóriách Dorastencov a Juniorov nie je dovolený žiadny kontakt na hlavu, tvár alebo krk (alebo tvárovej masky), pre kopy Džodan je dovolený veľmi ľahký dotyk (pred touto definíciou známy ako „dotyk kože“) a vzdialenosť pre skórovanie sa zvýšila na 10 centimetrov.

X. Bezcenná technika je bezcennou bez ohľadu na to kde a ako sa vykoná. Technika ktorá má hrubé nedostatky v dobrej forme alebo chýba sila vykonania, nemôže byť bodovo ohodnotené.

XI. Techniky, ktoré smerujú pod opasok, môžu bodovať, musia však dopadnúť nad lonovú kosť. Šija a hrdlo sú zásahovými plochami. Na hrdlo však nie je dovolený žiadny kontakt, hoci môže byť bodovaný vhodne kontrolovaný útok na túto zásahovú plochu.

XII. Techniky, ktoré majú dobrú formu a dopadajú na lopatky, majú byť bodované. Nebodovanou oblasťou pleca je plocha medzi ramenným kĺbom, lopatkou a kľúčnou kosťou.

XIII. Signál (bzučiak, gong) vymedzujúci čas trvania zápasu ukončuje možnosť bodovania aj vtedy, keď rozhodca z nepozornosti zápas ihneď neukončí. Konečný signál časomerača však neznamená, že nemôžu byť uložené tresty. Panel rozhodcov môže ukladať tresty až do okamihu, keď pretekári po ukončení zápasu opúšťajú zápasisko. Trest sa môže uložiť aj potom, ale právo na to má len komisia rozhodcov.

XIV. Ak obaja pretekári súčasne udrú do seba, kritérium pre bodovanie „Správneho načasovania“ tak ako je definované sa v takomto prípade nezlučuje s významom jeho definície a správnym rozhodnutím by malo byť neudelenie bodu. Avšak obaja pretekári môžu získať bod za ich príslušné bodovanie, udiať sa tak môže za predpokladu že každý z nich získal zástavku. Bodovanie musí byť však vykonané pred „JAME“ a pred signálom ukončenia času zápasu.

XV. V prípade ak pretekár boduje s viacerými technikami v sérii za sebou pričom sa bodovanie udeje pred zastavením zápasu, bude mu udelené bodovanie za vyššie bodové hodnotenie, bez ohľadu v akom poradí techniky vykonal. Príklad: ak bol vykonaný úspešný úder a následne kop, bod mu bude udelený za kop nakoľko má vyššiu hodnotu.

 

Článok 7: Kritériá pre rozhodnutie

O výsledku zápasu sa rozhodne na základe: dosiahnutia jasného vedenia rozdielu ôsmych bodov, po uplynutí času zápasu dosiahnutím vyššieho počtu bodov, vyhlásením za víťaza prostredníctvom (HANTEJ) alebo HANSOKU, SHIKAKU a KIKEN ktoré bolo udelené súperovi. Súťažiaci, ktorý v zápase skóruje prvý získa výhodu prvého bodovania " (SENSHU), táto výhoda sa však bude uplatňovať len ako posledné kritérium, keď po ukončení času zápasu je rovnaké bodové skóre, rovnaké technické bodovanie a je uložené rovnaké množstvo varovaní C2.

 1. Ak skončí zápas v individuálnych kategóriách bez bodového hodnotenia, s rovnakým počtom výstrah C2 alebo bez výstrah rozhodca vyhlási nerozhodný stav ( HIKIWAKE), o konečnom výsledku zápasu rozhodnú dvaja sudcovia a rozhodca prostredníctvom (HANTEJ), každý člen panelu musí uplatniť svoje rozhodnutie. Vyhlásiť konečné rozhodnutie v prospech jedného z pretekárov je záväzné a vykoná sa na základe nasledovných skutočností:

a) podľa prístupu k zápasu, bojovnosti a sily preukázanej pretekármi

b) podľa taktickej a technickej prevahy

c) podľa toho, ktorý z pretekárov mal väčšiu iniciatívu vo vedení útokov

 

 1. V prípade ak individuálny zápas skončí bodovo nerozhodne, víťaz bude vyhlásený na základe týchto skutočností:

a. víťazí pretekár ktorý skóroval s technikou vyššej bodovej hodnoty / 3.2.1/ - takzvané technické bodové hodnotenie

b. víťazom bude pretekár ktorý má menší počet udelených výstrah C2 pričom zápas skončil bez bodového hodnotenia

c. víťazom bude pretekár ktorý má menší počet udelených výstrah C2 pričom zápas skončil s rovnakým počtom bodov získaných za

techniky rovnakej bodovej hodnoty.

d. v prípade keď sa zápas skončil s rovnakým bodovým hodnotením alebo udelením rovnakým počtom výstrah C2 vyhráva pretekár ktorí

bodoval v zápase prvý „SENSHU“

 

PRÍKLADY

AKA

OA

 

Komentár

 

Výsledok

3 1 1

 

2 2 1

Aka bodoval s technikou hodnoty 3 body čo je najvyššia možná bodová hodnota za techniku

 

Aka víťaz

0 0 0 2 3

0 3 2

Bodové aj technické hodnotenie sú rovnaké prvé bodové hodnotenie získal Aka ale má tri výstrahy C2 a Ao len jednu výstrahu C2

 

Ao víťaz

3 3 0 0 0

0 3 0 2 1

Bodové hodnotenie je rovnaké, Ao získal prvé bodové hodnotenie,ale Aka bodoval 2 x technikou bodového hodnotenia 3 body

 

Aka víťaz

0 0 3 2 1

0 1 3 2 0

Bodové aj technické bodové hodnotenie je rovnaké, rovnaké je množstvo výstrah C2, Aka bodoval prvý v zápase, výhoda prvého bodovania Senshu

Aka víťaz

 

 1. Stretnutie vyhráva družstvo ktoré získa viac dosiahnutých víťazstiev. Ak majú družstvá rovnaký počet víťazstiev, víťazí to družstvo, ktorého pretekári získali najviac bodov, berúc do úvahy vyhraté a prehraté zápasy. Maximálny rozdiel zaznamenaných bodov v zápase, bude osem bodov.

 2. Ak majú dve družstvá rovnaký počet víťazstiev a rovnaké skóre v stretnutí, rozhodnutie o víťazovi padne v rozhodujúcom zápase vybratých dvojíc. Družstvo môže nominovať do rozhodujúceho zápasu ktoréhokoľvek člena družstva ktorý je uvedený na súpiske, bez ohľadu na to či už v stretnutí zápasil alebo nie. Ak ani v tomto zápase nie je dosiahnuté bodové hodnotenie, rozhodne o výsledku zápasu panel rozhodcov prostredníctvom (HANTEJ), obdobne ako v zápasoch individuálnych kategórií. Výsledok Hantej v rozhodujúcom zápase určí víťaza stretnutia družstiev.

 3. V súťaži družstiev mužov a žien stretnutie končí pri dosiahnutí rozdielu dvoch víťazstiev jedného z družstiev v stretnutí.

 4. V prípadoch, keď sú diskvalifikovaní obaja pretekári v tom istom stretnutí prostredníctvom HANSOKU, pretekár vylosovaný v pavúku ktorý by bol ich možný súper postúpi priamo do ďalšieho kola ako víťaz bez vyhlásenia výsledku daného stretnutia.

Výklad k článku 7:

I. V prípade rozhodnutia zápasu pomocou (HANTEJ), rozhodca vykročí za čiaru označujúcu hranicu zápasiska, zvolá "HANTEJ"  následne zapíska na píšťalke dvojitým krátkym signálom pričom súčasne vyjadruje svoje hlasovanie pomocou gesta. Sudcovia vyjadria svoje hlasovanie pomocou zástaviek, rozhodca po vyjadrení názorov sudcov opäť krátkym signálom zapíska a sudcovia spustia zástavky. Rozhodca sa vráti sa na svoje východiskové postavenie a vyhlási väčšinové rozhodnutie.

 

Článok 8: Zakázané správanie

Zakázané správania sa delí do dvoch kategórií, Kategóriu 1 a Kategóriu 2.

Kategória 1.

1) Techniky, pri ktorých dochádza k prisilnému kontaktu zohľadniac o ktorú zásahovú plochu ide, techniky s kontaktom na hrdlo.

. 2) Útoky na horné a dolné končatiny, genitálie, kĺby alebo priehlavok.

3) Útoky otvorenou rukou do tváre.

4) Nebezpečné alebo zakázané techniky hodov.

Kategória 2

1) Predstieranie alebo zveličovanie zranenia.

2) Opakované úniky zo zápasiska (DŽOGAI).

3) Správanie sa pri ktorom zápasník ohrozuje svoju bezpečnosť alebo takýmto správaním mu súper spôsobí zranenie, alebo strata adekvátnej

miery sebaobrany (MUBOBI).

4) Vyhýbanie sa boju, ktoré má slúžiť ako prostriedok na zabránenie svojmu súperovi bodovať.

5) Pasivita – činnosť pri ktorej sa pretekár/ri nesnažia zápasiť.

6) Klinč, zápasenie, sácanie, uchopenia alebo pretlačenie sa hrudníkmi bez pokusu o hod alebo inú techniku.

7) Uchop súpera oboma rukami, z akýchkoľvek iných dôvodov ako je zachytenia súperovej kopajúcej nohy a vykonania hodu.

8) Uchopenie súperovej ruky alebo karate-gi jednou rukou, bez okamžitého pokusu o vykonanie bodovacej techniky alebo hodu.

9)Techniky ktoré svojou povahou nemôžu byť kontrolované pričom ohrozujú bezpečnosť súpera, nebezpečné a nekontrolovateľné útoky.

10) Simulovanie útokov hlavou, kolenom alebo lakťom.

11) Nevhodné poznámky, alebo iné provokovanie súpera, neuposlúchnutie nariadení rozhodcu neslušné správanie sa k rozhodcom alebo iné

porušenie etikety.

Výklad k článku 8:

I. Súťaže v karate sú športovou disciplínou a z tohto dôvodu sú najnebezpečnejšie techniky zakázané. Všetky vykonané techniky musia byť kontrolované. Trénovaný pretekár môže zniesť relatívne silný úder na svalnaté časti tela ako je brucho, ale hlava, tvár, krk, pohlavie a kĺby sú časti ktoré sú ľahko zraniteľné. Z tohto dôvodu technika ktorá spôsobí zranenie má byť potrestaná, avšak za predpokladu, že si ju zranený nezavinil sám. Techniky vykonávané pretekármi musia mať dobrú formu a musia byť kontrolované. V prípadoch keď nespĺňajú uvedené kritéria musí byť udelená výstraha alebo trest. Je veľmi dôležité aby sa skutočnosti uvedené v tomto bode výkladu prísne vyžadovali pri súťažiach Dorastencov a Juniorov.

KONTAKT NA TVÁR - SENIORI

II. V seniorských kategóriách je dovolený ľahký kontrolovaný dotyk ktorý nespôsobí súperovi zranenie na: tvár, hlavu, krk ( ale nie na hrdlo). Ak rozhodca posúdi, že kontakt bol príliš silný pričom neznížil súperovi šancu vyhrať v zápase, udelí faulujúcemu pretekárovi výstrahu (ČUKOKU). Za druhý kontakt tej iste povahy sa udelí trest KEIKOKU, v treťom prípade sa udelí HANSOKU ČUI. V ďalšom prípade kontaktu hoci ten nemusí spôsobiť významné obmedzenie možnosti súperovi vyhrať zápas, výsledkom takého kontaktu bude diskvalifikácia prostredníctvom HANSOKU.

KONTAKT NA TVÁR – KATEGÓRIE 9 až 17 ROKOV

V týchto kategóriách musia byť útoky rukou vedené na hlavu, tvár a krk (vrátene na tvárovú masku) pod kontrolou bez dotyku. Ľahký dotyk rukou nebude potrestaný ale ani za takú techniku nesmie byť udelený bod. V prípade ak technika rukou je považovaná za viac ako ľahký dotyk rokov faulujúcemu bude uložené (Čukoku, Keikoku, Hansoku Čui, Hansoku) samozrejme za predpokladu že si kontakt nespôsobil pretekár sám prostredníctvom (Mubobi). V prípade ak pretekár vykoná techniku ktorá spôsobí súperovi vážne zranenie ktoré si zaslúži uloženie priamo Hansoku Chui jeho súperovi sa prirátajú ku skóre dva body (NIHON). Pri technikách kopov na Džodan je povolený „ľahký dotyk“ (dotyk kože) a technika môže byť považovaná za skórujúcu. V prípadoch keď sú techniky kopov na Džodan považované za viac ako dotyk kože, panel rozhodcov udelí výstrahu alebo trest. Panel rozhodcov musí brať v úvahu či nedošlo k Mubobi zo strany faulovaného.

III. Rozhodca   musí nepretržite sledovať zraneného pretekára. Jeho správanie môže rozhodcovi pomôcť pri jeho úsudku. Krátke oddialenie hodnotenia umožní, aby sa prejavili symptómy zranenia, napríklad krvácanie z nosa. Pozorovanie odhalí prípadnú snahu pretekára predstierať ťažšie zranenie z taktických dôvodov. Príkladom môže byť prudké fúkanie cez zranený nos, alebo drsné trenie tváre opakom protektorov.

IV. Predchádzajúce zranenie pretekára môže spôsobiť symptómy ktoré nezodpovedajú úrovni kontaktu, ale rozhodca musí vziať túto skutočnosť v úvahu pri posudzovaní následných situácií. Príkladom môže byť skutočnosť, keď po relatívne ľahkom kontakte je pretekár neschopný pokračovať v zápase, z dôvodu opakovaných kumlovaných zranení v predchádzajúcich zápasoch. Pred zahájením zápasu, musí Manažér zápasiska skontrolovať lekársky záznam na pretekárovej karte a uistiť sa či je schopný pretekár zápasiť. Rozhodca, ktorý vedie zápas musí byť informovaný o ošetreniach, ktoré boli počas turnaja pretekárovi poskytnuté.

V. Pretekár reagujúci na ľahký kontakt formou zveličovania účinku úderu alebo kopu za účelom aby dosiahol potrestanie súpera - príkladom je držanie sa za tvár či váľanie sa na podlahe. Pretekár bude okamžite vystríhaný alebo potrestaný za takéto správanie.

VI. Predstieranie zranenia, ktoré dokázateľne neexistuje, je vážnym porušením pravidiel. Pretekárovi ktorý predstiera zranenie, alebo sa váľa po podlahe, pričom tento stav nebol zapríčinený dokázateľným zranením a potvrdený oficiálnym lekárom súťaže, bude udelené ŠIKKAKU.

VII. Zveličovanie efektu aktuálneho zranenia je menej vážnym porušením pravidiel, avšak takéto správanie je neakceptovateľné v súťažiach karate. Z toho dôvodu bude pretekárovi udelené hneď pri prvej príležitosti zveličovania minimálne Hansoku Čui . Pri vážnejšom priestupku zveličovania zranenia, ako je tackanie sa po zápasisku, váľanie sa, padanie na podlahu a  opätovné postavanie sa, bude môcť byť pretekár priamo potrestaný prostredníctvom Hansoku, záleží však od povahy miery zveličovania.

VIII. Pretekár ktorému bolo udelené ŠIKKAKU za predstieranie zranenia, bude ďalej skúmaný oficiálnym lekárom súťaže. Lekár pred ukončením turnaja predloží správu o stave pretekára Komisii rozhodcov. Pretekárovi, ktorý predstiera zranenie sa udelí prísnejší trest, s možnosťou úplného zákazu jeho činnosti pri opakovaných trestoch tohto typu.

IX. Hrdlo je ľahko zraniteľná časť tela, preto aj ľahký dotyk hrdla musí byť predmetom výstrahy alebo trestu. Treba brať v úvahu skutočnosť keď si uvedenú skutočnosť spôsobí pretekár sám.

X. Techniky hodov sú rozdelené do dvoch typov. Klasické karatistické podrazenia nohou ako sú de aši barai, ko uči gari, atď. pri ktorých podrazenie, vychýlenie alebo hodenie je vykonané bez toho aby bol súper najprv uchopený a tie, pri ktorých musí byť súper uchopený alebo

držaný jednou rukou tak aby mohol vykonať hod. Len v jedinom prípade je dovolené držať súpera oboma rukami a to v prípade keď je zachytená súperova kopajúca nohu a následný pokus o hod. Ťažisko hodu nesmie byť nad úrovňou bedra hádzajúceho pretekára, hádzaný musí byť počas celého hodu držaný svojím súperom, tak aby bol zaistený bezpečný dopad. Hody cez rameno ako sú seio nage, kata garuma atď. sú vyslovene zakázané ako aj takzvané „obetovacie sa hody“ ako sú tomoe nage, sumi gaeši atď.

Pretekár môže uchopiť súpera za ruku alebo karate gi jednou rukou za účelom vykonania okamžitého hodu alebo skórujúcej techniky – ale nesmie držať svojho súpera za účelom pokračujúcich techník. Držanie jednou rukou je povolené za účelom vykonania okamžitej skórujúcej techniky, hodenia ale zabezpečenia pádu. Držanie dvoma rukami je povolené len v prípade ak pretekár zachytí súperov kop za účelom vykonania hodu. Ak je pretekár zranený z dôvodu hodu, Panel rozhodcov rozhodne o uplatnení trestu.

XI. Techniky vykonané otvorenou rukou na tvár sú zakázané z dôvodu nebezpečia poškodenia súperovho zraku.

XII. Džogai sa vzťahuje na situáciu pri ktorej sa chodidlo pretekára alebo iná časť tela dotkne podlahy za hranicou zápasiska. Výnimku tvoria prípady pri ktorých je pretekár vyhodený alebo vysotený svojím súperom.

XIII. Ak pretekár vykoná bodujúcu techniku a následne potom opustí zápasisko pred rozhodcovým „JAME“, udelí sa mu bod a Džogai sa nezaznamená. V prípade, že technika nebude uznaná ako bodujúca uloží sa mu Džogai.

XIV. Ak AO vystúpi zo zápasiska tesne po bodovanej technike zo strany AKA , rozhodca preruší zápas a udelí bod pre AKA, pričom Džogai pre AO nebude zaznamenaný. V prípade, ak AO vystúpil pred alebo počas bodovania zo strany AKA, pričom AKA zotrváva v zápasisku, bude udelený bod pre AKA a súčastne sa uloží aj Džogai pre AO.

XV. Je dôležité chápať že „ Vyhýbanie sa boju“ sa vzťahuje na situácie pri ktorých sa pretekár snaží neumožniť svojmu súperovi bodovať za pomoci správania sa ktoré nazývame zdržiavanie-času. Pretekár ktorý sústavne ustupuje bez účinného protiútoku, ide do bezdôvodných Klinčov alebo úmyselne vystúpi zo zápasiska s úmyslom vyhnúť sa súperovmu bodovaniu, musí byť napomínaný alebo potrestaný. Táto situácia sa vyskytuje často v záverečných sekundách zápasu. Ak sa takáto situácia vyskytne vtedy, keď je do konca zápasu viac ako 10 sekúnd a pretekár nemal uložený trest Kategórie 2, rozhodca vystríha pretekára prostredníctvom výstrahy Čukoku. V prípade ak už bola uplatnená výstraha Kategórie trestov 2 uloží výstrahu Keikoku. Ak do konca zápasu zostáva menej ako 10 sekúnd, rozhodca uloží previnilcovi priamo Hansoku Čui aj napriek tomu že ešte neboli uplatnené nižšie tresty Kategórie 2. Ak už bol uložený previnilcovi trest Kategórie 2 Hansoku Čui rozhodca potrestá previnilca trestom Hansoku a vyhlási jeho súpera za víťaza. Rozhodca sa musí vždy uistiť či hore uvedené správanie sa pretekára nebolo z dôvodu obrany proti súperovi ktorý útočí bezohľadne a nebezpečne, pričom v takomto prípade má byť útočník vystríhaný alebo potrestaný.

XVI. Situácia pri ktorej sa jeden alebo obaja pretekári v zápase po uplynutí značného časového úseku nesnažia technikami aktivizovať alebo bodovať je považovaná za Pasivitu. Za pasivitu nemožno uložiť výstrahu alebo trest počas posledných 10 sekúnd zápasu.

XVII. Príkladom MUBOBI je, keď sa pretekár vrhne do prudkého útoku bez ohľadu na svoju bezpečnosť. Niektorí pretekári sa hádžu do dlhých gjaku-cuki a pritom nie sú schopní kryť sa proti súperovmu útoku. Takéto odkryté útoky predstavujú akt Mubobi a nemôžu skórovať. Z bezpečnostných dôvodov treba pretekára vopred varovať hneď v začiatkoch. Taktickým, teatrálnym pohybom sa niektorí pretekári bezprostredne po útoku odvrátia od súpera, aby demonštrovali dokonalosť vykonanej techniky. Spustia obranný kryt a prestanú sledovať súpera. Za týmto odvrátením od súpera, sa skrýva zámer vzbudiť pozornosť rozhodcov na ich vykonanú techniku. Ide o jasný akt Mubobi. V prípade, že pretekár bol kontaktovaný súperovou technikou pričom nedbal o svoju bezpečnosť a zapríčinil si zranenie, bude mu uložený trest Kategórie 2, pričom jeho súperovi nebude uložený žiadny trest.

XVIII. Akékoľvek neslušné správanie sa oficiálneho člena klubu (oddielu) výpravy, môže spôsobiť vylúčenie pretekára alebo celého družstva z turnaja.

 

Článok 9: Tresty

ČUKOKU - výstraha:

Je uložená za pokus o menšie priestupky, alebo za prvý prípad malého porušenia pravidiel v jednotlivých kategóriách trestov.

KEIKOKU- výstraha:

Sa ukladá sa za menšie priestupky, za ktoré bola počas trvania zápasu uložená výstraha, alebo priestupky, ktoré nie sú natoľko závažné, aby sa potrestali prostredníctvom Hansoku-čui.

HANSOKU-ČUI – výstraha s možným udelením trestných bodov:

Je výstraha pred diskvalifikáciou. Ukladá sa zvyčajne za priestupky, za ktoré úž bolo uložené Keikoku. Môže však byť uložené aj priamo za vážne porušenie pravidiel, ktoré si nezaslúži uloženie Hansoku. Za priame uloženie Hansoku Čui kategórie trestov 1. sa faulovanému prirátajú k jeho skóre dva body ( Nihon).

HANSOKU:

Je trest a ukladá sa za veľmi vážne porušenie pravidiel, alebo v prípadoch, ak už bolo uložené za priestupok proti pravidlám Hansoku čui. Výsledkom tohto rozhodnutia je diskvalifikácia pretekára. V súťaži družstiev sa zranenému pretekárovi upraví skóre na osem bodov, potrestanému sa bodový zisk anuluje.

ŠIKKAKU:

Je diskvalifikáciou z daného zápasu, stretnutia alebo turnaja. Za účelom definície rozsahu Šikkaku je potrebné túto záležitosť konzultovať s  komisiou  rozhodcov. Šikkaku možno uložiť: Ak pretekár neuposlúchne nariadenia rozhodcu, koná v zlom úmysle, dopustí sa skutku ktorý poškodzuje prestíž a česť karate do, alebo sú jeho skutky proti pravidlám a duchu turnaja. Obdobne ako pri uložení Hanskoku v súťaži družstiev, sa upraví súperove skóre na osem bodov, potrestanému sa bodový zisk anuluje.

Výklad k článku 9.

I. Uplatňujú sa tri stupne výstrah: Čukoku, Keikoku a Hansoku Čui. Výstraha sa uplatňuje v prípadoch ak pretekár porušuje pravidlá za predpokladu že nie je potrebné uložiť okamžite trest.

II. Uplatňujú sa dva stupne trestov: Hansoku a Šikkaku. Oba tresty sa uplatňujú za porušenie pravidiel pri ktorých je pretekár diskvalifikovaný z a) zo zápasu (Hansoku) - alebo b) z celého turnaja (Šikkaku) s možnosťou zastavenie športovej činnosti na ďalšie časové obdobie .

III. Tresty 1. a II. kategórie sa nespočítavajú. Obe sú samostatné kategórie trestov

IV. Výstrahu možno uložiť priamo za porušenie pravidiel, avšak ak už raz bola uložená a príde k opakovanému obdobnému porušenie pravidiel tej istej kategórie musí byť ďalšia výstraha alebo trest vyššieho stupňa. Nie je možné aby za opakovaný silný kontakt za ktorý bola uložená výstraha bol použitý ten istý stupeň výstrahy.

V. Keikoku možno uložiť aj priamo, bez predchádzajúceho varovania. Keikoku sa obyčajne ukladá vtedy, keď je pretekárov potenciál zvíťaziť v zápase (podľa mienky panelu rozhodcov) súperovým faulom mierne znížený.

VI. Hansoku-čui možno udeliť priamo, po varovaní alebo uložení Keikoku. Používa sa v prípadoch, keď je potenciál pretekára vyhrať zápas súperovým faulom vážne znížený ( podľa mienky panelu rozhodcov).

VII. Hansoku sa ukladá za kumulované tresty, ale možno ho uložiť aj priamo za vážne porušenie pravidiel. Používa sa vtedy, keď je (podľa mienky panelu rozhodcov) pretekárov potenciál zvíťaziť znížený súperovým faulom na nulu.

VIII. Pretekár, ktorý bol potrestaný prostredníctvom Hansoku, za spôsobenie zranenia, pričom podľa mienky panelu rozhodcov a Manažéra zápasiska konal bezohľadne a nebezpečne, alebo jeho zápasnícka forma je evidentne bez dostatku zručnosti ktorá je potrebná pre súťaže organizované SZK, bude doporučený na riešenie Komisii rozhodcov. Komisia rozhodcov rozhodne o ďalšom zotrvaní na danom turnaji ( turnajoch).

IX. Šikkaku sa môže uložiť priamo bez varovania akéhokoľvek druhu. Pretekár pritom nemusí urobiť nič, stačí ak sa Kauč alebo nezápasiaci členovia pretekárovej výpravy (družstva) správajú spôsobom, ktorý škodí prestíži a cti Karate-do. Ak je rozhodca presvedčený, že pretekár konal v zlom úmysle, bez ohľadu na to, či sa tým spôsobilo skutočné zranenie, správnym trestom je Šikkaku a nie Hansoku.

X. Šikkaku musí byť verejne vyhlásené.

 

Článok 10: Zranenia a nehody počas súťaže

1. Kiken alebo vzdanie sa, je rozhodnutie, ktoré sa ukladá v prípade, ak pretekár (pretekári) odmieta pokračovať v zápase, opustí zápasisko, alebo ak je odvolaný zo zápasu na príkaz rozhodcu. Dôvod na opustenie zápasiska môže zahŕňať zranenie, ktoré nemožno pripísať súperovmu konaniu.

2. Ak sa dvaja pretekári súčasne navzájom zrania, alebo ak sa na nich prejavia účinky zranení z predchádzajúcich zápasov a lekár súťaže ich vyhlási za neschopných pokračovať v zápase, víťazstvo sa prizná tomu, kto mal vyšší bodový zisk v okamihu prerušenia zápasu. Ak je bodový zisk rovnaký, rozhodne sa o výsledku zápasu prostredníctvom Hantei. V súťaži družstiev rozhodca vyhlási nerozhodný stav (HIKIWAKE). Ak sa takáto situácia vyskytne v rozhodujúcom zápase družstiev rozhodne sa na základe hlasovania panelu rozhodcov (HANTEJ).

3. Pretekár, ktorý bol z dôvodu zranenia vyhlásený za nespôsobilého pokračovať v zápase lekárom turnaja, nesmie v zápase pokračovať.

4. Pretekár, ktorý zvíťazí prostredníctvom diskvalifikácie súpera za spôsobenie zranenia, nesmie znovu zápasiť v turnaji bez povolenia lekára. Pretekár môže vyhrať aj ďalší zápas diskvalifikáciou svojho súpera za spôsobenie zranenia, ale v ďalších zápasoch kumite už nemôže pokračovať.

5. Ak je pretekár zranený, rozhodca má ihneď zastaviť zápas a má privolať lekára. Lekár je oprávnený iba diagnostikovať a liečiť zranenie.

6. Pretekárovi, ktorý je zranený počas zápasu, pričom si zranenie vyžaduje lekárske ošetrenie, sa poskytnú tri minúty na ošetrenie. V prípade, ak nie je ošetrenie ukončené do poskytnutého času, rozhodca rozhodne o tom, či bude pretekár vyhlásený za neschopného pokračovať v zápase (článok 13, odstavec 9d), alebo sa mu poskytne ešte čas na ošetrenie.

7. V prípade, že ktorýkoľvek pretekár spadne, je hodený alebo zrazený na zem, pričom sa do 10 sekúnd nepostaví, je považovaný za neschopného pokračovať v zápase a bude automaticky odvolaný zo všetkých zápasov Kumite na turnaji. Ak pretekár spadne, je hodený alebo zrazený na zem, pričom sa okamžite nepostaví na nohy, rozhodca zapískaním dá signál časomiere na meranie 10 sekúnd a súčasne volá lekára. Časomerač ukončí meranie na základe signálu rozhodcu, ktorým je zdvihnutie ruky. Vo všetkých prípadoch keď sa uplatňuje meranie 10 sekúnd je nutné aby zraneného prehliadol lekár. V prípade úrazov ktoré spadajú k pravidlu 10 sekúnd, smie byť zranený ošetrovaný na tatami.

 

Výklad k článku 10:

I. Ak lekár vyhlási pretekára za neschopného boja, musí zaznamenať túto skutočnosť do karty pretekára. Rozsah neschopnosti treba oznámiť ostatným panelom rozhodcov.

II. Pretekár môže zvíťaziť diskvalifikáciou súpera na základe akumulovaných menších priestupkov Kategórie 1. pričom je možné, že víťaz neutrpel nijaké vážnejšie zranenie. Druhé víťazstvo tohoto druhu musí viesť k stiahnutiu víťaza z turnaja hoci môže byť fyzicky schopný pokračovať.

III. Rozhodca musí volať lekára v prípadoch keď je pretekár zranený a je nutné ošetrenie, lekára volá zdvihnutím ruky a zvolaním.

IV. Ak je to fyzicky možné, zraneného pretekára treba odviesť mimo zápasiska kde ho bude lekár skúmať a ošetrovať.

V. Povinnosťou lekára je vysloviť iba bezpečnostné odporúčania, ktoré sa vzťahujú na správne lekárske riešenie prípadu zraneného pretekára.

VI. Čas „10 sekundového pravidla“ je meraný časomeračom, ktorý je za týmto špeciálnym účelom ustanovený. Zvukovým signálom je ohlásené uplynutie 7 sekúnd od začiatku merania a konečné zvonenie, po uplynutí 10 sekúnd. Časomerač zaháji meranie len na signál rozhodcu. Časomerač ukončí meranie keď pretekár stojí úplne vzpriamený a rozhodca mu to signalizuje zdvihnutím ruky.

VII. Panel rozhodcov v tomto prípade rozhodne o uložení KIKEN, HANSOKU alebo ŠIKKAKU.

VIII. V súťaži družstiev môže byť pretekárovi družstva uložené Kiken pričom sa jeho skóre anuluje a súperove skóre sa upraví na osem bodov.

 

ČLÁNOK 11. Protesty

 1. Nikto nesmie protestovať o úrovni rozhodovania členov panelu rozhodcov.

 2. Ak sa postup pri rozhodovaní zdá byť v protiklade s týmito pravidlami, je dovolené podať proti tomuto postupu protest, protest môže podať len oficiálny predstaviteľ družstva (klubu).

 3. Protest musí byť predložený formou správy napísanej okamžite po skončení zápasu kvôli ktorému sa protest podáva (jedinou výnimkou je protest proti administratívnej chybe. Manažér zápasiska musí byť o chybe oboznámený hneď ako sa chyba zistí).

 4. Protest musí byť predložený predstaviteľovi odvolacej komisie. Komisia preskúma všetky okolnosti ktoré budú viesť ku konečnému rozhodnutiu o riešení protestu. Berúc do úvahy všetky prístupné dôkazy, komisia vypracuje správu a súčastne vykoná také opatrenie aby v prípade oprávnenosti protestu bola urobená náprava.

 5. Akýkoľvek protest týkajúci sa uplatnenia pravidiel musí byť podaný písomnou formou a podpísaný oficiálnym predstaviteľom družstva alebo pretekára (rov).

 6. Protestujúci musí zaplatiť do pokladne sumu, ktorá je odsúhlasená riadiacim orgánom, pričom obdrží potvrdenie o jej zaplatení. Protest a jedna kópia o zaplatení musí byť doručená predstaviteľovi odvolacej komisie.

 7. Odvolacia komisia pre riešenie protestu a postup pri jeho riešení

 1. 7.1. Zloženie odvolacej komisie

Odvolacia komisia ( ďalej len OvK) je zložená z troch rozhodcov najvyššej kvalifikácie nominovaných na súťaž. Výber do komisie vykoná hlavný rozhodca súťaže v spolupráci s KZP. V komisii nemôžu byť dvaja zástupcovia z toho istého klubu alebo regionálneho zväzu. Ďalší traja rozhodcovia ako náhradníci budú určení podľa poradia č.1 až 3. V prípade že sa protest bude týkať pretekára alebo rozhodcu z klubu alebo regionálneho zväzu v ktorom je jeden z členov OvK združený, bude do riešenia protestu automaticky zaradený nezávislí náhradník.

 

 1. 7. 2. Predloženie protestu

Hlavný rozhodca musí po určení členov OvK ohlásiť usporiadateľovi súťaže mená a zloženie OvK, tak aby mohol byť protest doručený priamo určenej osobe. Podľa týchto pravidiel môže protest predložiť protestujúci ktorémukoľvek členovi odvolacej komisie.

 

7. 3. Postup pri riešení protestu

A, Protestujúci musí bezodkladne doručiť protest členovi OvK s potvrdením o zaplatení určeného poplatku. Ak je protest predložený, OK okamžite začne konať, preskúma všetky náležitosti spojené s protestom ktoré uzná za potrebné k vyriešeniu protestu. Každý z troch členov OvK musí zaujať svoje stanovisko k podanému protestu. Zdržanie sa zaujatia stanoviska nie je prístupné.

 

B, Ak nie je protest uznaný, OvK určí osobu ktorá oznámi protestujúcemu, že protest bol zamietnutý. Členovia OvK sú povinní protest všetci podpísať pričom sa protest označí nápisom „ZAMIETNUTÝ“. Potom sa odovzdá hospodárovi SZK ktorý ho priloží k dokladu o zaplatení stanoveného poplatku.

 

C, Ak sa zistí, že protest je oprávnený t.j. bol uznaný, OvK v spolupráci s usporiadateľom a KR vykoná kroky k vyriešeniu vzniknutej situácie s možnosťou:

° Prehodnotenie predchádzajúcich rozhodnutí ktoré nie sú v zhode s pravidlami.

° Anulovanie výsledkov týkajúcich sa zápasu vo vylosovaní, ktorý bol predmetom protestu.

° Opakovaním zápasov, ktoré boli poškodené prípadom ktorý sa stal predmetom platného protestu.

° Doporučením KR možných riešení a nápravných opatrení alebo potrestaní rozhodcov ktorí boli predmetom oprávneného protestu.

 

D, Zodpovednosťou OvK je skúmať, ohlásiť a zabrániť takým situáciám ktoré by mohli narušiť priebeh súťaže. Vykonať takú činnosť aby bolo zabezpečené spravodlivé riešenie vzniknutej situácie.

 

E, V prípade uznania protestu OvK určí osobu ktorá oznámi protestujúcemu, že bol protest uznaný. Členovia OvK sú povinní sa na protest podpísať a protest sa označí nápisom „UZNANÝ“. Potom sa dokument odovzdá hospodárovi SZK ktorý vráti protestujúcemu zaplatený poplatok.

 1. 7. 4. Záznam z riešenia protestu

OvK je povinná vykonať zápis o riešení protestu s uvedením skúmania a zistení ktoré viedli komisiu k uznaniu alebo zamietnutiu protestu. Zápisnica musí byť podpísaná všetkými tromi členmi OvK a odovzdaná hlavnému rozhodcovi ktorí ju pripojí k hláseniu HR zo súťaže.

 1. 7. 5. Platnosť

Rozhodnutie OvK je konečné, môže byť zmenené len uznesením VV SZK. OvK nemôže ukladať žiadne tresty jej funkciou je preverenie podaného protestu a v prípade jeho opodstatnenia zabezpečenia nápravy vzniknutých situácií ktoré nie sú v zhode s platnými  pravidlami rozhodovania.

Výklad k článku 11:

I. Protest musí obsahovať meno pretekára, zloženie panelu rozhodcov a presné detaily toho, čo je predmetom protestu. Všeobecné požiadavky voči celkovej úrovni rozhodovania sa nebudú akceptovať ako oprávnení protest. Dokazovanie oprávnenosti protestu je záležitosťou protestujúceho.

II. Odvolacia komisia prerokuje protest, pričom súčasťou tohoto rokovania je prešetrenie dôkazov uvedených v prospech protestu. Komisia taktiež prezrie oficiálne videozáznamy a položí otázky Manažérovi zápasiska za účelom dosiahnutia objektívneho skúmania oprávnenosti protestu.

III. V prípade, že odvolacia komisia uzná protest za oprávnený, vykoná príslušné opatrenie a na dôvažok urobí všetko, aby sa podobný prípad na súťažiach v budúcnosti neopakoval. Pokladňa v takomto prípade vráti zaplatený vklad protestujúcemu.

IV. V prípade, že odvolacia komisia rozhodne o neplatnosti protestu, zamietne ho a peňažný vklad prepadne v prospech riadiaceho orgánu.

 1. Nasledujúce zápasy sa nebudú zdržiavať, aj keď je oficiálny protest v štádiu prípravy. Dozorca zápasu je zodpovedný, aby dohliadal nad dodržiavaním pravidiel rozhodovania.

 2. V prípade administratívnej chyby, Kauč oznámi uvedenú skutočnosť Manažérovi zápasiska a ten ju okamžite oznámi rozhodcovi.

 

Článok 12: Právomoci a povinnosti komisie rozhodcov, manažérov zápasísk, rozhodcov, sudcov dozorcov zápasov, dozorcov bodovania.

Komisia rozhodcov turnaja

 1. Dohliadať nad správnou prípravou pre daný turnaj v spolupráci s organizačnou komisiou, rozhodnúť o rozmiestnení zápasísk, ich vybavenia a nevyhnutných potrieb, riadení zápasov a dohliadať nad nimi a nad bezpečnostnými opatreniami, atď. ( Členmi komisie rozhodcov turnaja sú hlavný rozhodca a manažéri zápasísk ktorí sú priamo delegovaní SZK na daný turnaj).

 2. Dohliadať a koordinovať celkovú činnosť rozhodcov.

 3. Nominovať príslušných oficiálnych predstaviteľov, ak je to potrebné (zloženie panelu rozhodcov nesmie byť zmenené rozhodnutím arbitra, rozhodcu alebo sudcu).

 4. Preskúmať a vydať rozhodnutie v prípade oficiálneho protestu.

 5. Vydať konečné rozhodnutie v záležitostiach technického charakteru, ktoré môžu vzniknúť počas zápasu a ak nie sú v týchto pravidlách uvedené.

Kontrolóri zápasísk

 1. Delegovať, ustanoviť a dohliadať nad rozhodcami a sudcami počas všetkých zápasov na zápasovej ploche jemu určenej.

 2. Kontrolovať činnosť rozhodcov a sudcov na ustanovených zápasových plochách a zaisťovať, aby si ustanovení oficiálni predstavitelia plnili svoje dané úlohy. V prípadoch keď dochádza k častému nesúladu v činnosti členov panelu rozhodcov,  upozorniť rozhodcov a sudcov na chyby a nedostatky ktorých by sa mali vyvarovať.

 3. Prerušiť priebeh zápasu v prípade porušenia pravidiel panelom rozhodcov ktoré mu signalizuje Dozorca zápasu.

 4. Pripraviť písomnú správu o činnosti jednotlivých rozhodcov, ktorí sú určení na jeho zápasisko, spolu s ich doporučením komisii rozhodcov.

Rozhodcovia

Rozhodca ( Šušin ) má právo :

 1. Viesť zápasy (vyhlásiť začiatok, prerušiť a ukončiť zápas).

 2. Udeliť body na základe rozhodnutí sudcov.

 3. Zastaviť zápas v prípade ak sa rozhodca domnieva, že bolo vykonané skórovanie, porušenie pravidiel alebo si to vyžaduje zaistenie bezpečnosti pretekárov.

 4. Žiadať potvrdenie verdiktov sudcov v prípadoch ktoré môžu byť podľa jeho mienky základom pre prehodnotenie ich rozhodnutí ohľadom uplatnenia výstrahy alebo trestu.

 5. Vysvetliť ak je to potrebné, manažérovi zápasiska, rozhodcovskej komisii a odvolacej komisii svoje stanovisko vykonaných rozhodnutí.

 6. Uložiť tresty a vysloviť varovania.

 7. Žiadať potvrdenie verdiktov sudcov v prípadoch ktoré môžu byť podľa jeho mienky základom pre prehodnotenie ich rozhodnutí ohľadom uplatnenia výstrahy alebo trestu.

 1. Zastaviť zápas v prípade signalizácie Džogai zo strany sudcov.

        9. Oznámiť porušenie pravidiel, vrátane Džogai, pri ktorých sa vyžaduje súhlas sudcov .

       10. V prípade návrhu uloženia trestu Šikaku zvolať rozhodcov za účelom rozhodnutia.

       11. Vysvetliť Manažérovi zápasiska, Komisii rozhodcov alebo Odvolacej komisii dôvod rozhodnutia panelu rozhodcov

       12. Dozvedieť sa názor a vykonať činnosť doporučenú sudcami.

       13. Ohlásiť a začať konanie rozhodujúceho zápasu v súťaži družstiev ak je tento nutný.

       14. Viesť hlasovanie Panelu rozhodcov (HANTEI) a vyhlásiť výsledok.

       15. Rozhodnúť pri nerozhodnom výsledku.

        16. Vyhlásiť víťaza.

        17. Právomoc rozhodcu nie je obmedzená iba na plochu zápasiska, ale vzťahuje sa i na jeho bezprostredné okolie.

        18. Rozhodca dáva všetky povely a vykonáva všetky oznámenia.

Sudcovia

 1. Sudcovia (Fukušin) majú asistovať rozhodcovi pomocou zástaviek.

 2. Uplatňovať svoje právo, hlasovať o rozhodnutí.

 3. Sudcovia majú pozorne sledovať akcie pretekárov a signalizovať svoj názor rozhodcovi v nasledujúcich prípadoch:

a) Ak spozoroval bodovanie.

b) Ak spozoroval, že sa pretekár chystá dopustiť prípadne sa dopustil zakázaného konania alebo techniky.

c) Ak spozoroval zranenie alebo chorobu pretekára.

d) Ak sa obaja alebo jeden zo zápasníkov dostal mimo plochy zápasiska (Džogai).

e) V iných prípadoch, keď sa nazdáva, že je nevyhnutné upozorniť na ne rozhodcu.

Arbiter

Arbiter zápasu (KANSA) asistuje Kontrolórovi zápasiska sledovaním zápasu. V prípade ak rozhodnutie rozhodcu alebo sudcov sa nezlučuje s pravidlami rozhodovania, signalizuje toto porušenie zdvihnutím zástavky a zvukovým signálom. Manažér zápasiska požiada rozhodcu o prerušenie zápasu a súčasne zaistí nápravu rozhodnutia. Zápisy o priebehu zápasu sa stávajú oficiálnymi zápismi až po ich schválení Arbitrom. Pred každým zápasom je povinnosťou Arbitra skontrolovať pretekárov či majú ochranné prostriedky schváleného typu.

Dozorcovia bodovania

Dozorca bodovania vedie samostatný zápis o priebehu zápasov (stretnutí) a dohliada nad stanovenými zapisovateľmi a časomeračmi.

 

Výklad k článku 12:

I. Udelenie bodu, výstrahy alebo trestu musí byť podporené súhlasným názorom panelu rozhodcov ( rozhodca + sudca, sudca + sudca, alebo všetkými tromi členmi panelu).

II. V prípade ak počas zápasu jeden zo sudcov signalizuje bodovanie, výstrahu  alebo trest, rozhodca nebude musieť prerušiť zápas avšak bude musieť okamžite zvážiť signalizované gesto a rozhodnúť o konečnom verdikte. V prípade ak neakceptuje navrhovaný názor sudcu rozhodca mu gestom naznačí prečo jeho návrh neakceptuje ( technika bola blokovaná alebo minula zásahovú plochu, nesprávna vzdialenosť, zlé časovanie atď ).

III. V prípade, ak dvaja sudcovia signalizujú rovnaký signál alebo signalizujú bodovanie pre toho istého pretekára, rozhodca bude musieť prerušiť zápas a uplatniť väčšinový názor. Ak rozhodca neprerušil zápas a bod alebo navrhovaný trest neuznal Dozorca zápasu ho upozorní zdvihnutím zástavky a zapískaním na píšťalke že musí akceptovať väčšinový názor .

IV. V prípade keď sa rozhodca rozhodol z dôvodu riešenia situácie ktorá nastala v zápase prerušiť zápas, zvolá povel „JAME“ a súčasne vykoná  požadované gesto. Po zaujatí svojej pozície bude pomocou gesta signalizovať svoj názor. Sudcovia po oboznámení sa s názorom rozhodcu zaujmú k danej situácii svoje stanoviská. Konečné riešenie situácie bude môcť rozhodca rozhodnúť verdiktom ktorý je podporený aspoň jedným zo sudcov.

V. Sudca bude má signalizovať skórovanie iba vtedy ak videl všetky kritéria pre udelenia bodu a má reagovať okamžite. Sudca ktorý nevidel dopad techniky, ale si je istý že technika spĺňa ostatné požadované kritériá pre udelenie bodu sa bude môcť prikloniť k rozhodcovi alebo sudcovi ktorý bol v postavení z ktorého jasne videl jej dopad a signalizuje bodovanie. V takomto prípade však bude musieť sudca reagovať okamžite, nie je prístupné aby sa sudca priklonil k jednému z panelu po uplynutí niekoľkých sekúnd. Sudcovia signalizujú svoje názory do doby pokiaľ rozhodca nevynesie konečný verdikt.

VII. Pri rozhodnutí prostredníctvom Hantej majú rozhodca a sudcovia rovnocenný hlas.

VIII. Úlohou Dozorcu zápasu je zaistiť aby bol zápas vedený podľa Pravidiel rozhodovania. Nie je ustanovený ako ďalší sudca pričom nemá právo hlasovať počas rozhodnutí. Jeho zodpovednosť sa týka procesnej stránky vedenia zápasu.

IX. V prípade ak rozhodca nepočul signál čas uplynul, Dozorca bodovania ho upozorní na túto skutočnosť zapískaním.

X. Po ukončení zápasu, Panel rozhodcov smie vysvetliť svoje rozhodnutia len Manažérovi zápasiska, Odvolacej komisii alebo Komisii rozhodcov. Svoje rozhodnutia nevysvetľujú nikomu inému.

 

Článok 13: Začatie, prerušovanie a ukončenie zápasu

 1. Výrazy a gestá, ktoré má rozhodca a sudca používať pri vedení zápasu, sú vymedzené v dodatkoch 1 a 2.

 2. Rozhodca a sudcovia zaujmú predpísané miesta, po výmene úklonov medzi pretekármi rozhodca vydá povel "Šobu hadžime!", čím otvorí zápas.

 3. Rozhodca prerušuje zápas zvolaním "JAME ". Ak je to potrebné rozhodca nariadi pretekárom, aby zaujali svoje predpísané miesta (Moto No Iči).

 4. Rozhodca sa vráti na svoju pozíciu, pričom sudcovia ukazujú svoj názor pomocou gest. Ak došlo k bodovaniu, označí pretekára (AKA alebo AO), zásahovú plochu (Džodan alebu Čudan), skórujúcu techniku (Cuki, Uči alebo Geri) a udelí príslušné bodové hodnotenie. Potom nariadi pokračovať v zápase povelom "Cuzukete hadžime!".

 5. Ak pretekár získa v priebehu zápasu jasnú prevahu ôsmych bodov, rozhodca zvolá "Jame!" a nariadi pretekárom, aby sa vrátili na svoje predpísané miesta. Zdvihnutím ruky a výrokom "AO (AKA) No Kači!" potom vyhlási víťaza. Týmto okamihom sa zápas končí.

 6. Keď čas zápasu uplynul, je za víťaza vyhlásený pretekár, ktorý dosiahol väčšie bodové hodnotenie. Rozhodca označí víťaza zdvihnutím ruky a verdiktom „AO (AKA No Kači)“. Týmto okamihom sa zápas končí.

 7. V prípadoch keď sa rozhodca stretne so situáciami, ktoré sú uvedené v tomto bode, má dať povel "Jame!" a dočasne zastaviť zápas:

a) Ak sa jeden alebo obidvaja pretekári ocitnú mimo plochy zápasiska.

b) Ak chce rozhodca nariadiť pretekárovi, aby si upravil GI alebo ochranné prostriedky.

c) Ak pretekár porušil pravidlá.

d) Ak sa rozhodca domnieva, že jeden alebo obidvaja pretekári nemôžu pokračovať pre zranenie, chorobu alebo z iných príčin,

zohľadní mienku lekára a až potom rozhodne, či má zápas pokračovať.

e) Ak pretekár drží svojho súpera a nenasleduje okamžitá technika alebo hod v časovom rozmedzí 2 sekúnd.

f) Ak jeden alebo obaja pretekári spadli alebo boli hodení pričom nie je okamžite vykonaná efektívna technika.

g) Ak sa pretekári držia alebo sú v klinči pričom nemajú snahu okamžite vykonať hod alebo techniku .

h) Ak sa obaja pretekári vzájomne opierajú hrudníkom a nemajú snahu vykonať hod alebo inú techniku do 2 sekúnd.

ch) Ak obaja pretekári spadli na tatami pričom spolu zápasia za pomoci zápasníckych chvatov.

i) V prípade, ak bolo signalizované bodovanie alebo trest dvomi alebo viacerými sudcami pre toho istého pretekára.

j) V prípade, keď sa rozhodca domnieva že bolo vykonané bodovanie alebo faul, alebo keď si situácia z bezpečnostných dôvodov

vyžaduje zastavenie zápasu.

k) Ak ho o to požiada Manažér zápasiska.

 

Výklad k článku 13:

I. Pri otváraní zápasu rozhodca zavolá pretekárov na ich východiskové čiary. Ak pretekár vykročí predčasne, treba ho vrátiť späť. Pretekári sa musia jeden druhému správne ukloniť - rýchle kývnutie hlavou je zároveň nezdvorilé a nedostatočné. V prípade, že sa pretekári nepozdravia sami môže ich rozhodca vyzvať gestom zobrazeným v dodatku č. 2 pravidiel.

II. Pri otvorení zápasu má rozhodca zabezpečiť, aby pretekári stáli pokojne na svojich čiarach. Poskakujúcich alebo inak sa pohybujúcich pretekárov treba upokojiť skôr, než príde povel na pokračovanie v zápase. Rozhodca má opätovne zahájiť zápas s minimálnym zdržaním.

III. Pretekári sa musia jeden druhému pokloniť pred zahájením a po ukončení každého zápasu.

 

Článok 14: Úpravy

Právo na úpravu a modifikáciu týchto pravidiel má komisia rozhodcov po ich schválení riadiacim orgánom SSHRKA.

Pomôcka pre rozhodcov a sudcov v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v pravidlách

Prisilný kontakt

Ak pretekár vykoná bodovanú techniku a následne druhou technikou silný kontakt, panel rozhodcov neudelí bod ale uplatní výstrahu, alebo trest z Kategórie 1 ( za predpokladu, že si zranenie nespôsobil jeho súper ).

Prisilný kontakt a zveličovanie

Karate je bojovým umením a z tohto dôvodu sa vyžaduje vysoký štandard správania sa od pretekárov. Je neakceptovateľné aby pretekár po ľahkom kontakte si trel protektorom tvár, tackal sa po tatami, krčil sa, vypľúval alebo vyberal z úst chránič zubov a iným spôsobom predstieral že kontakt bo silný z dôvodu presvedčenia rozhodcu o udelenie vyššej penalizácie súperovi. Takéto správanie je podvodom a znižuje význam nášho športu a preto musí byť okamžite potrestané.

Ak pretekár predstiera, že bol zasiahnutý silným úderom alebo kopom, pričom panel rozhodcov sa zhodol na skutočnosti, že boli dodržané všetky kritéria pre bodovanie, udelia útočníkovi bod a súčasne výstrahu alebo trest z Kategórie 2 jeho súperovi. ( Panel rozhodcov má mať stále na zreteli, či nedošlo k predstieraniu, alebo zveličovaniu zranenia a porušeniu pravidiel pre udelenie Šikakku ). Zložitejšie situácie nastanú v prípade keď je pretekár kontaktovaný silnejším úderom/kopom a padne na tatami, niekedy po takomto kontakte pretekári vstanú hore (z dôvodu aby sa zastavilo meranie času 10 sekúnd) a potom opäť padnú na tatami. Rozhodcovia a sudcovia si musia uvedomiť že kop na Džodan má hodnotu troch bodov, mnoho pretekárov alebo družstiev dostáva odmeny za zisk medailí čo v nich vyvoláva zvýšené nutkanie takýmto spôsobom sa znížiť k neetickému správaniu sa. Je dôležité aby sa takéto správanie odhalilo a potom príslušným trestom potrestalo.

Mubbobi

Výstraha, alebo trest Mubbobi je udelený pretekárovi, ktorý bol zranený z dôvodu jeho nedbalosti, alebo chybe vo vedení zápasu. Toto môže byť spôsobené otočením sa k súperovi chrbtom, útokom technikou po ktorej nie je schopný sa brániť (napr. gyaku cuki v dlhom a nízkom postoji bez ohľadu na súperov možný útok na Džodan), prerušením zápasu so spustením obranného postavenia pred rozhodcovým „Jame“, alebo neblokovaním súperových útokov. Výklad XVI Článku 8 hovorí: V prípade, že bol pretekár kontaktovaný súperovou technikou, pričom nedbal na svoju bezpečnosť a zapríčinil si zranenie, bude mu uložený trest Kategórie 2, pričom jeho súperovi nebude uložený žiadny trest.

Pretekár, ktorý svojou chybou v zápase bol kontaktovaný a zveličuje efekt zranenia z dôvodu oklamať panel rozhodcov, môže byť vystríhaný, alebo potrestaný za akt Mubbobi a súčasne môže byť potrestaný za zveličovanie zranenia, ak sa preukáže, že došlo k dvom priestupkom. Treba poznamenať, že ak došlo v takomto prípade k prisilnému kontaktu, nie je dôvod udeliť bod.

Zanšin

Zanšin je stav pokračujúcej pozornosti, pri ktorom pretekár musí zostať úplne koncentrovaný voči možnému súperovmu protiútoku. Niektorý z pretekárov po svojom útoku otočia čiastočne svoje telo od svojho súpera, pričom však stále pohľadom kontrolujú súperovu činnosť. Rozhodcovia musia byť schopní rozoznať, či pretekár kontroluje svojho súpera, alebo stráca koncentráciu voči svojmu súperovi.

Zachytenie kopov na Čudan

Môže rozhodca udeliť bod v prípade ak pretekár vykoná kop na Čudan, pričom mu útočiacu nohu pred stiahnutím jeho súper po kope zachytil ?

Za predpokladu, že kopajúci pretekár ostáva v Zanšin, nie je dôvod, aby technika nebola uznaná za bodujúcu, ak spĺňa všetky kritéria pre udelenie bodu. Teoreticky v skutočnom boji pri plnom nasadení sily v kope na Čudan by jeho súper nebol schopný zachytiť útočiacu nohu. Príslušná kontrola na zásahovú plochu a dodržanie šiestich kritérií sú rozhodujúcim faktorom či má technika bodovať, alebo nie.

Hody a zranenia

Aj napriek tomu, že pri úchopoch a následných hodoch je nutné, aby hádzajúci kontroloval pri hode svojho súpera, musia mať Coachi na zreteli, že ich pretekári musia byť  schopní vykonať bezpečný dopad pri hodoch.

Pretekár, ktorý chce vykonať techniku hodu, musí dodržať podmienky, ktoré stanovuje Výklad  Článku 6 a Článok 8. Ak pretekár vykoná hod v plnej zhode spomenutých článkov, pričom sa jeho súper zraní z dôvodu vlastnej neschopnosti bezpečne dopadnúť, nebude pretekár, ktorý vykonal hod, potrestaný. Zranenie si môže spôsobiť pretekár pri dopadne na vystretú ruku, pri dopade na lakeť, alebo ak súpera stiahne počas hodu na seba.

Nebezpečné situácie vznikajú v prípadoch, keď pretekár uchopí svojho súpera dole za obe nohy a podtrhne ho tak že spadne na chrbát alebo sa pretekár pred vykonaním hodu zohne pričom svojho súpera zodvihne. Článok 8 Výklad X hovorí „... hádzaný musí byť počas hodu držaný tak aby bol zabezpečený bezpečný dopad.“ V takýchto prípadoch je obtiažné zaistiť bezpečný dopad hádzaného a takéto hody spadajú do kategórie zakázaných.*

Bodovanie na spadnutého pretekára

V prípade keď je pretekár hodený alebo je podrazený pričom nezotrváva na chodidlách a trupom leží na zemi, bude jeho súperovi za vykonanú bodovanú techniku udelený Ippon.

V prípade ak bola vykonaná technika na pretekára ktorý bol podrazený alebo hodení v čase keď padal, musia sudcovia zvážiť smer pádu pretekára. V prípade keď pretekár padá od vykonanej techniky treba ju považovať za neefektívnu a nemôže skórovať.

V prípade ak sa trup podrazeného alebo hodeného nenachádza na zemi pričom jeho súper vykonal skórujúcu techniku, bodové hodnotenie bude udelené na základe článku 6.pravidiel.

Postup pri rozhodnutí

V prípade prerušenia zápasu rozhodca zvolá „Jame“ a súčasne použije príslušné gesto rukou. Po návrte rozhodcu na jeho základné postavenie sudcovia signalizujú svoje názory a rozhodca rozhodne na príslušnom základe. Keďže len rozhodca sa môže pohybovať po zápasisku a byť v kontakte s pretekármi, len on môže hovoriť s doktorom, sudcovia musia vážne zvážiť čo im rozhodca signalizuje pred ich finálnym rozhodnutím, nakoľko už v pravidlách neexistuje možnosť prehodnotenia názoru.

V prípadoch ak je v zápase viac dôvodov zastaviť zápas, rozhodca ich bude riešiť každý po jednom v okamžitom slede. Príklad: v prípade ak bolo bodovanie jedného z pretekárov pričom druhý vykonal kontakt, alebo ak bolo zistené MUBBOBI a následne zveličovanie zranenia tým istým pretekárom.

 

Použitie dvojitej signalizácie

Ilustrácie signálov používaných sudcami znázorňujú len jeden signál. Z dôvodu jasnosti budú môcť sudcovia signalizovať oboma rukami súčasné bodovanie pre jedného z pretekárov a trest alebo výstrahu pre druhého. Príklad: bod pre Aka a výstrahu alebo trest pre Ao.

Džogai

Sudcovia musia mať na pamäti, že ak prišlo k Džogai, musia príslušnou zástavkou pobúchať po zemi. Ak rozhodca preruší zápas a vráti sa na svoje základné postavenie, sudca signalizuje gesto porušenia pravidiel Kategórie 2.

Signalizácia porušenia pravidiel

Pre Kategóriu 1 porušenia pravidiel sudca najprv vykoná kruhový pohyb príslušnou zástavkou a potom prekríži zástavky na ľavo pre AKA, pričom červená zástavka je vpredu,  napravo pre AO, pričom modrá zástavka je vpredu. Takto jasne signalizuje rozhodcovi , že ktorého pretekára považuje za previnilého.

 

 

P R A V I D L Á R O Z H O D O V A N I A

 

WSSHRF

 

KATA a KUMITE

 

 

PRAVIDLÁ ROZHODOVANIA SÚBORNÝCH CVIČENÍ ( KATA )

 

Článok 1 - Súťažná plocha

1. Súťažná plocha musí byť rovná a bezpečná.

2. Súťažná plocha musí byť dostatočne veľká, aby umožnila vykonanie KATA bez prerušenia.

Výklad k článku 1:

I. Na správne vykonanie KATA je požadovaný pevný hladký povrch. Použitie tatami pre Kumite je možné.

 

Článok 2 - Oficiálny úbor

 1. Pretekári, sudcovia a tréneri musia nosiť oblečený oficiálny úbor, ktorý je definovaný v čl.2 Pravidiel športového zápasu.

Pretekári v súťažiach Kobudo Bo môžu mať vrchnú časť Gi čiernej farby.

 1. Ktorákoľvek osoba, ktorá poruší toto nariadenie môže byť zo súťaže vylúčená.

Výklad k článku 2:

I. Hornú časť Karate-gi si na vykonanie KATA nemožno vyzliecť.

II. Pretekárom, ktorí nastúpia nesprávne oblečení sa má poskytnúť 1 minúta na nápravu vzniknutej chyby.

 

Článok 3 A. - Organizácia súťaží - Karate Kata

 1. Súťaž v KATA sa skladá zo súťaže družstiev a súťaže jednotlivcov. Súťaž družstiev je súťažou trojčlenných družstiev. Každé družstvo je buď výhradne mužské alebo výhradne ženské. Súťaž v KATA jednotlivcov sa skladá z individuálnych cvičení v oddelených kategóriách mužov a žien.

 2. Súťaž prebieha systémom eliminácií s repasážou.

 3. Súťažiaci vo všetkých vekových kategóriách jednotlivcov a družstiev budú musieť cvičiť povinné Shitei Kata ( viď. dodatok 1 ) a voľne Tokui Kata ( viď. dodatok 2). V kolách s 9-16, 17-32, 33-64, 65-128 súťažiacimi budú musieť súťažiaci cvičiť zo zoznamu SHITEI KATA, v kolách s 8-5, 4 a 2 súťažiacimi môžu cvičiť zo zoznamu TOKUI KATA. V repasáži bude musieť pretekár cvičiť Shitei kata až do kola ktoré predchádza stretnutiu o 3.miesto. V kole predchádzajúcom pred kolom o medailu môže súťažiaci cvičiť už kata zo zoznamu Tokiu kata.  
 4. Variácie v cvičenom kata tak ako sú učené školou Karate ktorú pretekár zastupuje budú dovolené.

 5. Pred začatím každého kola súťaže musí pretekár pri stolíku zapisovateľov nahlásiť názov kata ktoré bude cvičiť. 

 6. Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata. Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.

 7. V kolách súťaže družstiev v ktorých sa súťaží o medaily musia členovia družstva po ukončení cvičenia kata vykonať demonštráciu významu kata (BUNKAI). Vykonanie KATA a BUNKAI nesmie presiahnuť čas 5 ( piatich ) minút. Časomerač začne merať čas určený pre cvičenie KATA&BUNKAI okamžite po pozdrave členov družstva pred začiatkom cvičenia a meranie zastaví po  záverečnom pozdrave. V prípade ak družstvo presiahne určený čas 5 minút bude diskvalifikované. Použitie tradičných zbraní, dodatočnej výstroje alebo akýchkoľvek pomôcok nie je dovolené.

 

ČLÁNOK 3 B. - Organizácia súťaží - Kobudo kata

1. Súťaž Kobudo Kata má formu stretnutí jednotlivcov žien a mužov.

2. Súťaž prebieha systémom eliminácií s repasážou..

3. Súťažiaci vo všetkých vekových kategóriách budú musieť cvičiť Kata z oficiálneho zoznamu / Príloha A / Tokui Kata.

4. Variácie v cvičenom kata tak ako sú učené školou ktorú pretekár zastupuje budú dovolené..

5. Pred začatím každého kola súťaže musí pretekár pri stolíku zapisovateľov nahlásiť názov kata ktoré bude cvičiť. 

6. Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata. Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.

 

Výklad k článku 3:

1. Počet a druh kata požadovaných pre cvičenie závisí od počtu pretekárov alebo družstiev v súťaži. V nasledujúcej tabuľke je uvedené koľko kata a aký typ je potrebný pre súťaž. Na súťažiach organizovaných SŠRA pre vekové kategórie do 13 rokov platí pravidlo, že si cvičenec bude musieť vybrať z povinných Šitei a  voliteľných Tokui kata :

 

 

Počet pretekárov alebo družstiev v kole súťaže

Požadované Karate kata

Požadované Karate Šitei kata

Požadované Karate Tokui kata

Požadované Kobudo Bo kata

65-128

7

4

0

7

33-64

6

3

0

6

17-32

5

2

0

5

9-16

4

1

0

4

5-8

3

0

3

3

4

2

0

2

2

2

1

0

1

1

 

Článok 4 - Panel sudcov

 1. Komisia rozhodcov, alebo Kontrolór zápasovej plochy, určí pred každým stretnutím panel sudcov, ktorý sa skladá z troch alebo piatich členov. V zásade na súťažiach SSHRKA ak to umožňuje počet delegovaných rozhodcov tvorí panel sudcov pre kata 5 sudcov.

 2. Na uľahčenie vedenia súťaže kata sú určení zapisovatelia, hlásatelia a časomerači.

 

Výklad k článku 4:

I. V prípade keď je panel tvorený z troch sudcov, hlavný sudca sedí v strede okraja zápasiska oproti cvičiacemu pretekárovi a sudcovia sedia po stranách na okraji zápasiska dva metre za stredom zápasiska. Každý sudca ma k dispozícii modrú a červenú zástavku. V kategóriách súťažiacich do 11 rokov sudca č.2 a sudca č.3 sedia v rohoch zápasiska.

II. V prípade keď je panel rozhodcov zložený z piatich sudcov, hlavný sudca sedí v strede okraja zápasiska oproti cvičiacemu pretekárovi a ďalší štyria sudcovia sedia v rohoch zápasiska.

III. Panel rozhodcov musí byť zložený z nezávislých sudcov.

 

Článok 5 - Kritériá pre hodnotenie

Kata musí byť vykonané s kompetenciou a musí demonštrovať dobrú znalosť základných tradičných princípov. Pri posúdení cvičenia súťažiaceho alebo družstva budú sudcovia sledovať:

 1. Realistickú demonštráciu významu Kata.

 2. Správne časovanie, rýchlosť, stabilitu, stupeň sily a napätia (Kime)

 3. Správne dýchanie.

 4. Správny stupeň koncentrácie a pozornosti ( Čakugan)

 5. Správnosť postojov ( Dachi) so správnym napätím nôh tak aby chodidlá boli celou plochou na podlahe.

 6. Správne napätie brušného svalstva (Hara)

 7. Správnu formu Kihonu.

 8. V súťaži družstiev musí byť zabezpečená synchronizácia bez akýkoľvek externých vplyvov.

 

Súťažiaci alebo družstvo smie byť diskvalifikované na základe týchto dôvodov:

 1. V prípade prerušenia cvičenia.

 2. V prípade pádu alebo vážnej straty stability.

 3. Vykonanie iného kata ako bolo oznámené.

 4. V prípade ak vynechá alebo do cvičenie pridá ďalšiu techniku.

 5. Znateľná prestávka alebo zastavenie v cvičení ktoré trvá niekoľko sekúnd.

 6. Presiahnutie limitu 3 minút cvičenia Bunkai.

 7. V prípade ak vykoná vážnu chybu.

 8. Kobudo – v prípade ak pretekárovi vypadne zbraň z rúk na zem.

 

 

Výklad k článku 5:

I. Cvičenie kata nie je divadelným alebo tanečným vystúpením. Kata musí obsahovať tradičné princípy a hodnoty, musí vyjadrovať skutočný zmysel boja, koncentráciu, dynamiku a  potenciálny účinok jej techník. Musí demonštrovať silu, pevnosť a rýchlosť – ako aj krásu, rytmus a stabilitu. 

II. V súťaži družstiev musia cvičiť jeho členovia rovnakým smerom, na začiatku cvičenia stoja všetci otočení tvárou k hlavnému sudcovi panelu.

III. Členovia družstva musia demonštrovať v cvičení jeho znalosť vo všetkých aspektoch, ktoré kata obsahuje. Súčasne musia dosiahnuť čo najlepšiu synchronizáciu  cvičenia.

IV. Povely pri začiatku a na  konci kata, dupanie nôh, udieranie sa po hrudníku – rukách alebo karate gi, neprirodzené hlasné dýchanie sú príkladom vonkajších znakov, ktoré majú slúžiť za účelom zlepšenia synchronizácie. Tieto nevhodné aspekty cvičenia sú neakceptovateľné a je nutné aby ich Sudcovia brali v úvahu pri konečnom hodnotení cvičenia.

Coach alebo pretekár je zodpovedný za nahlásené kata pri stolíku zapisovateľov tak aby bolo v zhode s príslušným kolom súťaže. Týka sa to hlavne vekových kategórií do 13 rokov Pretekár musí v kole súťaže vykonať kata ktoré pre dané kolo pri stolíku zapisovateľov nahlásil.

 

Článok 6 - Riadenie súťaže

 1. Dvojica pretekárov po vyhlásení ich mien nastúpi na okraj zápasovej plochy smerom k hlavnému sudcovi panelu. Jeden má červený opasok (AKA stojí z pohľadu hlavného sudcu na pravej strane zápasiska) a druhý modrý opasok (AO stojí na ľavej strane zápasiska). Vzájomne pozdravia a následne obaja vstúpia do zápasiska na východiskové miesto v zápasisku ktoré je označené krížikom pozdravia sa panelu rozhodcov a ohlásia názov cvičeného kata, sudca č.1 následne krátkym zapísknutím zaháji stretnutie. Po ukončení cvičenia sa pretekári uklonia panelu rozhodcov a postavia sa opäť na okraj zápasiska, po vynesení rozhodnutia sa  vzájomne pozdravia a opustia priestor zápasiska. V stretnutiach o medailové umiestnenia budú cvičiť súťažiaci samostatne.

 

 1. V prípade nevyhovujúcich podmienok v športovej hale, kde nie je dostatok priestoru na vytvorenie dostatočne veľkej súťažnej plochy, sa bude súťažiť v kategóriách 14 rokov a starších v systéme finálových kôl, pozri / bod 3. /.

 2. V stretnutiach o medaily nastupujú cvičia pretekári samostatne, prvý cvičí AKA a po ňom AO.

 3. Kobudo Bo - Dvojica pretekárov po vyhlásení ich mien nastúpi na okraj zápasovej plochy smerom k hlavnému sudcovi panelu. Jeden má červený opasok (AKA stojí z pohľadu hlavného sudcu na pravej strane zápasiska) a druhý modrý opasok (AO stojí na ľavej strane zápasiska) pozdravia sa panelu a vzájomne. AKA vstúpi do zápasiska pozdraví panel rozhodcov a oznámi názov Kata, ktorú následne vykoná. Po dokončení Kata sa AKA pozdraví panelu a opustí priestor zápasiska. AO vstúpi do zápasiska pozdraví panel rozhodcov a oznámi názov kata ktoré následne vykoná. AO po ukončenbí cvičenia sa pokloní panelu a opustí zápasisko, AKA a AO čakajú na rozhodnutie na okraji zápasiska. Po vynesení rozhodnutia sa poklonia panelu a vzájomne a opustia priestor zápasiska.

 4. Ak nie je kata cvičené v  zhode s  pravidlami, alebo boli v ňom iné nepravidelnosti, hlavný sudca panelu zvolá sudcov za účelom dosiahnutia rozhodnutia.

 5. V prípade diskvalifikácie pretekára vykoná hlavný sudca panelu gesto prekrížením zástaviek ( gesto ako v kumite TORIMASEN).

 6. Po ukončení cvičení pretekárov, stoja obaja pretekári na okraji zápasiska. Hlavný sudca ohlási rozhodnutie (HANTEJ) a zapíska dvojtónovým signálom na píšťalke. Všetci traja sudcovia súčasne ukážu svoje rozhodnutia prostredníctvom zástaviek.

 7. Hlavný sudca po ukončení hodnotenia krátkym zapískaním vyzve sudcov, aby spustili zástavky.

 8. Rozhodnutie v cviční bude AKA alebo AO, nerozhodný výsledok nie je prípustný. Pretekár, ktorý získa väčšinu hlasov sudcov, je vyhlásený za víťaza.

 9. Pretekári sa po vyhlásení výsledku stretnutia vzájomne pozdravia a  následne aj panelu sudcov.

 

Výklad k článku 6:

I. Bod, z ktorého začína pretekár cvičiť svoje kata, sa nachádza vo vnútri zápasiska. Pre vekové kategórie 8-9 a 10-11 budú na ploche zápasiska vyznačené body z ktorých musia pretekári začať svoje cvičenie.

II. Pri hodnotení výsledku stretnutia Hlavný sudca dva - krát krátkym tónom zapíska, sudcovia vynesú svoje hodnotenie pomocou zástaviek, Hlavný sudca nechá dostatočný čas (2 – 5 sekúnd) pre zapisovateľa na vyhodnotenie zápasu. Potom krátkym zapísknutím vyzve sudcov na spustenie zástaviek.

III. V prípade, keď sa pretekár nedostaví na cvičenie, alebo sa vzdá prostredníctvom KIKEN, bude automaticky rozhodnuté bez toho, aby jeho súper vykonal svoje ohlásené cvičenie.

 

 

 

DODATOK č.1 ZOZNAM POVINNÝCH KARATE (SHITEI KATA)

 

Veková Kategória : 8 – 9 rokov

 

Juni no Ichi – Kihon Kata Ichi

Juni no Ni – Kihon Kata Ni

Hean/ Pinan Nidan

Chi No Kata - Shinsei

Hean/Pinan Shodan

 

Veková kategória : 10 - 11 rokov

 

Juni no Ichi – Kihoin Kata Ichi

Hean/ Pinan Shodan

Ten No Kata - Shinsei Ni

Hean/ Pinan Sandan

Chi No Kata - Shinsei

 

Veková kategória: 12 – 13 rokov

 

Hean/Pinan Shodan

Hean/Pinan Yondan

Chi No Kata – Shinsei

Bassai Dai

Matsumura Rohai

 

 

Vekové kategórie : 14 rov a staršie

 

Jion

Matsumura Rohai

Bassai Dai

Seienchin

Nipaipo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK č.2 ZOZNAM VOLITEĽNÝCH KARATE (TOKUI KATA) :

 

Annan 1 - 2

Ananko

Aoyagi

Bassai Sho

Bassai Dai

Gojushiho

Haufa

Hakucho

Heiku

Hean/ Pinan 1 - 5

Chi No Kata

Chintei

Chinto

Chatan Yara Kushanku

Ishimine Bassai

Itosu Rohai 1 - 2 - 3

Jitte

Jiin

Jion

Juroku

Kosokun Sho

Kosokun Dai

Kururunfa

Matsukase

Matsumura Bassai

Matsumura Rohai

Myojo

Naifanchin 1 -2 - 3

Nipaipo

Niseishi

Pachu

Paiku

Papuren

Rohai

Saifa

Sanchin

Sanseru

Seienchin

Seisan

Shiho Kosokun

Shimpa

Shinsei Ichi

Shinsei Ni

Shisochin

Sochin

Suparinpei

Tensho

Te No Kata

Tomari Bassai

Unshu

Wanshu

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATOK A . ZOZNAM VOLITEĽNÝCH KOBUDO BO (TOKUI KATA) :

 

Abushi No Kon

Chikin No Kon

Chinen Shikyanaku No Kon

Choun No Kon

Kubo No Kon

Katin No Kon

Kasshin Bo

Nidan No Kon

Sandan No Kon

Sesoko No Kon

Shodan No Kon

Shiishi No Kon

Sihrotaro No Kon

Sihrotaru No Kon

Sihromatsu No Kon

Suichi No Kon

Sushi No Kon

Sushi No Kon Sho / Dai

Sakugawa No Kon

Sakugawa No Kon Sho / Dai

Ufugushiku No Kon

Ufutun Bo

Uehara No Kon

Tokumine No Kon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ ROZHODOVANIA ŠPORTOVÉHO ZÁPASU ( KUMITE )

 

Článok 1: Zápasisko

1. Zápasisko musí byť rovné a bezpečné.

 

2. Zápasisko tvorí štvorec tatami schváleného typu SSHRKA so stranami 8 metrov (merané zvonka) s ďalším 1 metrom na všetkých stranách ako bezpečnostný priestor. Na každej strane je voľný bezpečnostný priestor dvoch metrov. V prípade, ak sa používa vyvýšené zápasisko, bezpečnostný priestor sa zväčší ešte o jeden meter na každej strane.

 

3. Dva diely tatami sú obrátené červenou stranou nahor vo vzdialenosti 1 meter od stredu zápasiska tak, aby tvorili hranicu medzi pretekármi. Pri začatí alebo znovu spustení zápasu pretekári budú stáť tvárou k sebe na prednej hrane v strede týchto dielov tatami.

 

4. Rozhodca stojí v strede medzi dvomi dielmi tatami tvárou k pretekárom vo vzdialenosti 2 metre od bezpečnostného priestoru.

 

5. Každý sudca sedí v rohu tatami v bezpečnostnom priestore. Rozhodca sa môže pohybovať po celom tatami vrátane bezpečnostného priestoru, kde sedia sudcovia. Každý sudca je vybavený červenou a modrou zástavkou.

 

6. Kontrolór zápasu sedí hneď za bezpečnostným priestorom, za rozhodcom po ľavej alebo pravej strane. Je vybavený červenou zástavkou alebo značkou a píšťalkou.

 

7. Kontrolór bodovania sedí za oficiálnym stolíkom medzi zapisovateľom bodovania a časomeračom.

 

8. Kouči sedia za bezpečnostným priestorom na ich príslušných stranách na strane tatami čelom k oficiálnemu stolíku. Tam, kde je zápasový priestor vyvýšený, kouči sú umiestnení mimo vyvýšeného priestoru.

 

9. Jednometrová hranica zápasiska musí byť inej farby ako zvyšok zápasiska. Pozn.: pozri prílohu 5 – rozloženie zápasiska pre kumite

 

10. Zápasisko pre vekové kategórie detí od 8 do 11 rokov má rozmery 6 x 6 metrov.

 

 

Výklad k článku 1:

I. Do vzdialenosti jedného metra od vonkajšieho obvodu zápasiska nesmú byť umiestnené reklamy, steny alebo stĺpy.

II. Používané tatami (žinenky) by sa nemali kĺzať v dotyku s podlahou a ich horná plocha má mať primerane nízky koeficient trenia. Nesmú byť hrubé ako džudistické, nakoľko zabraňujú pohybu ktorý je pre karate špecifický. Rozhodca musí zaistiť, aby sa moduly žineniek voči sebe počas zápasu nepohybovali. Vzniknuté medzery môžu spôsobiť zranenia a sú zdrojom ďalšieho rizika (ohrozenia). Používané tatami musia byť schválené SSHRKA.

 

Článok 2: Oficiálny úbor

 1. Pretekári a ich kaučovia, musia nosiť úbor ktorý je v tomto článku definovaný.

 2. Rozhodcovská komisia môže vylúčiť ktoréhokoľvek funkcionára alebo pretekára ktorý nedodrží tento predpis.

 

ROZHODCOVIA

 1. Rozhodcovia a sudcovia musia mať oblečení oficiálny úbor určený komisiou rozhodcov. Tento úbor musia nosiť na všetkých súťažiach a kurzoch.

 2. Oficiálny úbor je takýto:

- jednoradové tmavomodré sako s dvoma striebornými gombíkmi

- biela košeľa s krátkymi rukávmi

- oficiálna viazanka bez spony

- hladké svetlosivé nohavice bez manžiet

- tmavomodré alebo čierne ponožky bez vzorky, čierne topánky (papuče) bez šnurovania používané pri riadení zápasov

- píšťalka na bielej alebo čiernej stužke, oficiálny znak rozhodcu.

- rozhodkyne (sudkyne) počas rozhodovania môžu nosiť sponu do vlasov

 

PRETEKÁRI

1. Pretekári musia nosiť biele neoznačené karate-gi bez pruhov alebo lemov. Povolené je nosiť školy alebo klubu ktorý musí byť umies

tnený (ná) na ľavej strane pŕs kabáta karate-gi a jej rozmer nesmie byť väčší ako 10 x 10 cm. Značky výrobcu karate gi, môžu byť

umiestené na spodnej pravej časti rohu kabáta karate-gi a v priestore pása nohavíc. Okrem toho môže byť na chrbte umiestnené identifi

kačné číslo vydané organizačným výborom turnaja. SŠRA povoľuje nosenie reklamy sponzora. Pretekári nastupujú na stretnutie

s modrým alebo červeným opaskom.

2. Riadiaci orgán môže autorizovať špeciálne nálepky alebo obchodné značky schválených sponzorov.

 1. Horná časť karate-gi, stiahnutá okolo drieku opaskom technického stupňa, musí mať takú dĺžku aby prekrývala boky a nesmie byť dlhšia do polovice stehien. V prípade žien je povolené nosenie bieleho neoznačeného trička pod hornou časťou gi.

 2. Maximálna dĺžka rukávov gi nesmie presahovať zápästie a nesmie byť kratšia ako polovica predlaktia. Rukávy gi nesmú byť zrolované.

 3. Nohavice gi musia zakrývať minimálne dve tretiny predkolenia pričom ich dĺžka nesmie presahovať cez členky a nesmú byť zrolované.

 4. Pretekári musia mať čisté vlasy, ostrihané na takú dĺžku, aby im neprekážali v zápase. Hačimaki, (páska na hlavu) nie je dovolená. Ak rozhodca považuje vlasy ktoréhokoľvek pretekára za priveľmi dlhé, špinavé, prípadne oboje, môže vylúčiť pretekára zo zápasu. Je zakázané nosenie dekoratívnych úchytiek, ako aj kovových spôn do vlasov. Na uchytenie vlasov sa môže použiť jednoduchá gumička, vlasy sa môžu upraviť do tvaru chvosta.

 5. Pretekári musia mať nakrátko ostrihané nechty a nesmú mať na sebe nijaké kovové alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť súperovi zranenie. Nosenie kovového mostíka na zuby, musí byť schválené rozhodcom a oficiálnym lekárom. Pretekár zúčastňujúci sa na súťaží, musí prijať plnú zodpovednosť za ním spôsobené zranenie, alebo na ňom spôsobené zranenie.

 6. Povinné ochranné prostriedky

  • Protektory na ruky musia byť schváleného typu pre klasické neplno kontaktné súťaže v karate. Protektory musia byť modrej a červenej farby.

  • Chrániče zubov.

  • Mäkké chrániče predkolenia schválené môžu byť aj bielej farby.

  • Chránič trupu - bodiprotejtor

  • Chránič hrudníka pre ženy.

  • Chrániče priehlavkov ( musia byť červené pre AKA a modré pre AO )

Nosenie chrániča pohlavia nie je povinné, avšak ak ho pretekár počas zápasu bude nosiť musí byť typu schváleného pre karate.

 1. Nosenie okuliarov počas zápasu alebo cvičenia je zakázané (mäkké kontaktné šošovky môže pretekár nosiť na vlastnú zodpovednosť).

 2. Nosenie neautorizovaného úboru a výstroja je zakázané.

 3. Všetky ochranné prostriedky musia byť homologizované homologizačnou komisiou SSHRKA.

 4. Pred začiatkom každého zápasu je povinnosťou Dozorcu zápasu skontrolovať, či má pretekár všetky predpísané ochranné prostriedky schváleného typu.

 5. Použitie bandáží alebo podporných dláh (obväzov) zraneným pretekárom, musí byť schválené rozhodcom na základe odporúčania lekára súťaže.

 

TRÉNERI - KAUČI

Tréner musí počas celého turnaja nosiť tepláky alebo otepľovaciu súpravu. Súčasne musí byť identifikovateľná jeho príslušnosť ku klubu ktorý zastupuje.

Výklad k článku 2:

I. Pretekár musí počas zápasu, cvičenia nosiť iba jeden opasok ( Aka – červený, Ao modrý) opasok technického stupňa sa nosiť nesmie. Chrániče rúk a priehlavkov sú buď červenej alebo modrej farby (AKA –červené, Ao – modré).

II. Používané chrániče zubov musia správne sedieť na chrupe. Chrániče genitálií s vyberateľnou plastickou vložkou zasunutou do podväzkového pásu nie sú povolené. Pretekár ktorý bude pristihnutý pri ich nosení, bude penalizovaný.

III. Počas turnaja sa môžu vyskytnúť náboženské dôvody pre nosenie určitých častí odevu, napríklad turban. Osoby, ktoré si želajú v súlade so svojim náboženstvom niečo, čo by sa považovalo za neautorizované oblečenie, musia na to upozorniť rozhodcovskú komisiu ešte pred turnajom. Rozhodcovská komisia preskúma a zváži každú žiadosť. Nebudú povolené žiadne výnimky pretekárom ktorí sa dostavia v deň turnaja s tým, že budú môcť štartovať.

IV. Ak pretekár vstúpi do zápasiska nevhodne upravený nemá byť hneď diskvalifikovaný, má sa mu poskytnúť 1 minúta na odstránenie chyby. Rozhodcovia si so súhlasom rozhodcovskej komisie môžu vyzliecť saká.

 

 

Článok 3: Organizácia súťaže

1. Súťaž v  karate, môže zahŕňať súťaž v kumite, v kata alebo oboje. Súťaž v kumite sa môže ďalej deliť na súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov. Súťaž jednotlivcov sa môže ďalej rozdeliť na hmotnostné kategórie. Súťaž v hmotnostných kategóriách sa nakoniec delí na jednotlivé zápasy. Termínom "zápas" nazývame aj individuálne stretnutie dvojice pretekárov súperiacich družstiev v súťaži kumite družstiev.

2. Pretekár nemôže byť v súťaži jednotlivcov nahradený iným pretekárom.

 1. Pretekár alebo družstvo ktoré sa po výzve k nástupu na zápas nedostaví k zápasisku bude diskvalifikovaný (né) prostredníctvom KIKEN. V súťaži družstiev sa družstvu ktorá vyhralo na základe Kiken za nenastúpenie pretekára družstva pripočíta  víťazstvo v zápase a aj 8 bodov.

 2. V súťaži družstiev je družstvo zložené z nepárneho počtu pretekárov. Družstvo mužov je zložené zo 5 pretekárov z ktorých sa 3 zúčastňujú na stretnutí. Družstvo žien je zložené zo 5 pretekárok z ktorých sa 3 zúčastňujú na stretnutí.

 3. Všetci pretekári (ky) sú členmi družstva. Náhradníci (čky) nie sú určení(né).

 4. Pred každým stretnutím musia zástupcovia družstiev odovzdať k oficiálnemu stolu formulár s menami a poradím zápasov členov svojho družstva. Poradie sa môže meniť pre každé stretnutie, po oficiálnom odovzdaní sa nemôže zmeniť až do ukončenia stretnutia.

 5. Družstvo bude diskvalifikované ak ktorýkoľvek člen družstva alebo jeho coach zmení zloženie družstva bez písomného predloženia nového poradia pretekárov.

 

Výklad k článku 3:

I. "Kolo" je časť súťaže, ktoré postupne určí konečných finalistov. Vo vylučovacej súťaži "kolo" vylúči 50 % pretekárov vrátane prázdnych miest (jedná sa o prípad, keď sú nasadení pretekári v nepárnom počte). V tomto zmysle sa kolo vzťahuje na primárne vylučovacie zápasy a repasáž. Vylučovacia súťaž umožňuje všetkým pretekárom jeden zápas.

II. Používanie mien pretekárov spôsobuje problémy s výslovnosťou a identifikáciou, preto im treba prideliť a používať čísla.

III. Pri nástupe na stretnutie družstiev nastupuje skutočný počet pretekárov. Nezápasiaci pretekár(i) a Kauč nenastupujú a majú sedieť v priestore, ktorý im je určený.

IV. Súpisku pretekárov môže predložiť Kauč alebo pretekár, ktorý je za družstvo nominovaný. V prípade keď coach odovzdáva súpisku musí byť jasne označený, inak ho možno odmietnuť. Súpiska musí obsahovať meno krajiny (klubu), farbu opasku pridelenú družstvu a poradie pretekárov od prvého po piateho. Uvedené musia byť mená pretekárov a ich štartovné (turnajové) čísla a súpiska musí byť podpísaná Kaučom alebo určenou osobou.

V. V súťaži družstiev mužov musia na zápas nastúpiť minimálne traja pretekári, v súťaži žien nastupujú minimálne dve pretekárky. V prípade ak družstvo nemá potrebný minimálny počet je diskvalifikované prostredníctvom KIKEN.

VI. Ak zápasia pre chybu v rozpise nesprávni pretekári bez ohľadu na jeho výsledok je zápas vyhlásený za neplatný. Aby sa zredukovala možnosť takýchto chýb, víťaz každého zápasu (stretnutia) si musí pred opustením priestoru zápasiska potvrdiť víťazstvo pri kontrolnom stolíku.

 

Článok 4: Panel rozhodcov

1. Panel rozhodcov pre každý zápas (stretnutie) má tvoriť jeden rozhodca (Šušin), dvaja sudcovia (Fukušin) a jeden dozorca zápasu

(Kansa).

2. Rozhodca nemôže rozhodovať stretnutia v ktorých súťažia členovia jeho klubu.

3. Ku každému zápasisku majú byť určení časomerači, hlásatelia a zapisovatelia.

Výklad k článku 4:

I. Na začiatku zápasu kumite, stojí rozhodca na vonkajšej hrane čiary vyznačujúcej oficiálne zápasisko. Po jeho ľavej strane stoja sudca č.1 a po pravej sudca č.2.

II. Po formálnej výmene pozdravov medzi pretekármi a panelom rozhodcov, rozhodca zakročí krok vzad, sudcovia sa otočia k sebe a všetci sa spolu pozdravia. Po tejto formálnej procedúre všetci zaujmú svoje predpísané miesta.

III. Pri výmene panelu rozhodcov, striedaný panel rozhodcov ( Dozorca zápasu sa na nástupe a  výmeny panelu nezúčastňuje) stojí na čiare vyznačujúcej vnútornú stranu 1 metrovej zóny zápasiska, tvárou k striedajúcemu panelu. Po vzájomnej výmene pozdravov, odíde striedaný panel zo zápasiska v jednom smere na povel rozhodcu striedajúceho panelu.

IV. V prípade výmeny individuálnych rozhodcov, ide striedajúci rozhodca k striedanému a po vzájomnej výmene pozdravov si vymenia postavenia.

V. V stretnutí družstiev sa za predpokladu že všetci rozhodcovia panelu majú predpísané funkčné zaradenie môžu funkcie rozhodcu a sudcu striedať v každom zápase dvojíc družstva.

 

Článok 5: Trvanie zápasu

 1. Čas trvania zápasu, pre kategóriu seniorov mužov a žien (jednotlivcov aj družstiev) je tri minúty, pre kategórie, juniorov a dorastencov je dve minúty. Čas trvania zápasu pre vekové kategórie pod 10-11 rokov je stanovený na jeden a pól minúty, kategória 8-9 rokov 1 minúta.

 2. Trvanie času zápasu sa meria od pokynu rozhodcu na začatie zápasu a zastavuje sa vždy keď zvolá "JAME".

 3. Časomerač signalizuje jasne počuteľným gongom alebo bzučiakom že zostáva 15 sekúnd do konca zápasu. Po uplynutí stanoveného času trvania zápasu, signalizuje že čas zápasu uplynul. Signál čas uplynul označuje koniec zápasu. Pretekárom sa poskytne časový interval medzi stretnutiami, ktorý sa rovná štandardnému času trvania zápasu na účely odpočinku a výmeny výstroja. Jediná výnimka je počas repasáže, kde v prípade zmeny farby výstroja sa časový interval predlžuje na 5 minút.

Článok 6: Bodovanie

1. Bodovania sú nasledovné:

a, SANBON Tri body

b, NIHON Dva body

c, IPPON Jeden bod

2. Bodovanie sa udeľuje za techniku ktorá je vykonaná podľa nasledovných kritérií a je umiestnená na zásahovú plochu:

a) Dobrá forma

b) Športový prístup

c) Silné vykonanie

d) Zanšin (pretrvávajúca pozornosť)

e) Správne načasovanie

f) Správna vzdialenosť

3. SANBON sa udeľuje za:

a) Kopy džodan.

b) Za bodujúcu techniku na súpera ktorý bol hodený, podrazený alebo ktorý sám spadol na podlahu pričom leží trupom na zemi.

4. NIHON sa udeľuje za:

a) Kopy na čudan. Za vychýlenie súpera technikou podmetom nohou ( Aši Barai) a zasadenie skórujúcej techniky.

5. IPPON sa udeľuje za:

a) Cuki džodan alebo čudan

b) Uči

6. Útoky sú obmedzené na tieto časti tela:

a) hlava b) tvár c) krk d) brucho e) hruď f) chrbát g) bok

7. Účinná technika vykonaná v okamihu povelu "zápas ukončiť" sa má považovať za platnú. Útok ktorý by mohol byť považovaný za bodova teľný ale bol vykonaný po povele "prerušiť" alebo "ukončiť zápas", sa nemá hodnotiť a môže viesť k potrestaniu toho, kto ho vykonal.

8. Za neplatný sa považuje útok, ak sú obidvaja pretekári mimo plochy zápasiska. Ak je jeden z pretekárov mimo zápasiska a jeho súper vykoná účinnú techniku v čase, keď je sám vo vnútri zápasiska, pričom rozhodca neprerušil zápas kvôli vystúpeniu sa pokladá za platnú.

9. Súčasne účinné bodujúce techniky, zasadené v tom istom okamihu obidvoma pretekármi (AIUČI) sa nehodnotia.

Výklad k článku 6:

V prípade udelenia skóre musí byť technika zasadená na zásahovú plochu definovanú v bode 6 tohto článku. Technika musí byť primerane kontrolovaná, s ohľadom na ktorú zásahovú plochu je vedená, technika musí splniť všetkých šesť kritérií pre udelenie bodu.

 

Názov

Technické kritériá

SANBON (3 body) sa udelia za:

 

 

1. Kopy na Džodan.

2. Akákoľvek skórujúca technika ktorá bola vykonaná na súpera po podrazení, hode alebo ak sám spadol pričom leží trupom na zemi.

 

 

NIHON ( 2 body) sa udelia za:

 

 

 

 

1.Kopy na Čudan. Čudan je definovaná zásahová plocha ako brucho, hruď, boky a chrbát Za vychýlenie súpera technikou podmetu ( Aši Barai) a zasadenie skórujúcej techniky..

 

 

 

IPPON ( 1 bod ) sa

udelí za:

 

 

 

 

1. Akýkoľvek úder alebo sek vykonaný na ktorúkoľvek zo siedmich zásahových plôch.

 

I. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov sú zakázané nasledovné formy hodov: hod pri ktorom je hodený pretekár držaný oboma rukami počas jeho vykonania alebo hod pri ktorom je bod osi hodu nad úrovňou bedra, takáto forma hodov je zakázaná a pretekár ktorý ju vykoná bude vystríhaný alebo potrestaný. Výnimku tvoria klasické karatistické podmety, ktoré nevyžadujú aby bol súper počas podmietania držaný, de asši barai, ko uči gari atď. Po vykonaní hodu, rozhodca poskytne čas na okamžité vykonanie skórujucej techniky.

II. V prípade ak je pretekár hodený, podrazený podľa pravidiel, sám sa pošmykne a spadne pričom leží trupom na zemi a jeho súper vykoná naňho bodovanú techniku, bude skórujúcemu udelený SANBON. V prípade ak neleží trupom na zemi sa udelí bodovanie ako na stojacieho pretekára.

III. Technika má “Dobrú formu“, ak má charakteristiky riadiace sa pravdepodobnou účinnosťou v rámci konceptov tradičného karate.

IV. Športoví prístup je súčasťou dobrej formy, poukazuje na prístup bez zlého úmyslu v zápase, vzťahuje sa na veľkú koncentráciu viditeľnú počas vykonania bodujúcej techniky.

V. Silné vykonanie definuje silu a rýchlosť techniky a zjavnú snahu o jej úspech.

VI. Pretrvávajúca pozornosť (Zanšin) je kritérium, ktoré sa najčastejšie zanedbáva pri udelení bodu. Je to stav pokračujúceho sústredenia, ktoré pretrváva aj po dopadnutí techniky. Pretekár so Zanšin zostáva plne koncentrovaný a ostražitý voči súperovej možnosti útoku. Neotáča tvár počas vykonania techniky a zostáva otočený tvárou k súperovi aj po jej vykonaní.

VII. Správne načasovanie znamená zasadenie techniky v okamihu, v ktorom má najväčší potencionálny účinok.

VIII. Správna vzdialenosť sa taktiež vzťahuje na zasadenie techniky na zásahovú plochu, tak aby mala najväčší potenciálny efekt. Ak sa technika vykoná na protivníka, ktorý sa rýchlo pohybuje od nej, potencionálny účinok takéhoto úderu je znížený.

IX. Vzdialenosť sa vzťahuje na bod v ktorom je technika zastavená v čo najmenšej vzdialenosti od cieľa. Úder alebo kop ktorý je vykonaný vo vzdialenosti medzi dotykom a 5 centimetrami od tváre, hlavy alebo krku možno povedať, že má správnu vzdialenosť. Techniky vedené na Džodan, ktoré sú vykonané v rozumnej vzdialenosti od cieľa a ktoré sa obranca nepokúša blokovať alebo sa im nesnaží vyhnúť budú skórovať pod podmienkou, že spĺňajú ostatné kritériá. V kategóriách Dorastencov a Juniorov nie je dovolený žiadny kontakt na hlavu, tvár alebo krk (alebo tvárovej masky), pre kopy Džodan je dovolený veľmi ľahký dotyk (pred touto definíciou známy ako „dotyk kože“) a vzdialenosť pre skórovanie sa zvýšila na 10 centimetrov.

X. Bezcenná technika je bezcennou bez ohľadu na to kde a ako sa vykoná. Technika ktorá má hrubé nedostatky v dobrej forme alebo chýba sila vykonania, nemôže byť bodovo ohodnotené.

XI. Techniky, ktoré smerujú pod opasok, môžu bodovať, musia však dopadnúť nad lonovú kosť. Šija a hrdlo sú zásahovými plochami. Na hrdlo však nie je dovolený žiadny kontakt, hoci môže byť bodovaný vhodne kontrolovaný útok na túto zásahovú plochu.

XII. Techniky, ktoré majú dobrú formu a dopadajú na lopatky, majú byť bodované. Nebodovanou oblasťou pleca je plocha medzi ramenným kĺbom, lopatkou a kľúčnou kosťou.

XIII. Signál (bzučiak, gong) vymedzujúci čas trvania zápasu ukončuje možnosť bodovania aj vtedy, keď rozhodca z nepozornosti zápas ihneď neukončí. Konečný signál časomerača však neznamená, že nemôžu byť uložené tresty. Panel rozhodcov môže ukladať tresty až do okamihu, keď pretekári po ukončení zápasu opúšťajú zápasisko. Trest sa môže uložiť aj potom, ale právo na to má len komisia rozhodcov.

XIV. Ak obaja pretekári súčasne udrú do seba, kritérium pre bodovanie „Správneho načasovania“ tak ako je definované sa v takomto prípade nezlučuje s významom jeho definície a správnym rozhodnutím by malo byť neudelenie bodu. Avšak obaja pretekári môžu získať bod za ich príslušné bodovanie, udiať sa tak môže za predpokladu že každý z nich získal zástavku. Bodovanie musí byť však vykonané pred „JAME“ a pred signálom ukončenia času zápasu.

XV. V prípade ak pretekár boduje s viacerými technikami v sérii za sebou pričom sa bodovanie udeje pred zastavením zápasu, bude mu udelené bodovanie za vyššie bodové hodnotenie, bez ohľadu v akom poradí techniky vykonal. Príklad: ak bol vykonaný úspešný úder a následne kop, bod mu bude udelený za kop nakoľko má vyššiu hodnotu.

 

Článok 7: Kritériá pre rozhodnutie

 

O výsledku zápasu sa rozhodne na základe: dosiahnutia jasného vedenia rozdielu ôsmych bodov, po uplynutí času zápasu dosiahnutím vyššieho počtu bodov, vyhlásením za víťaza prostredníctvom (HANTEJ) alebo HANSOKU, SHIKAKU a KIKEN ktoré bolo udelené súperovi. Súťažiaci, ktorý v zápase skóruje prvý získa výhodu prvého bodovania " (SENSHU), táto výhoda sa však bude uplatňovať len ako posledné kritérium, keď po ukončení času zápasu je rovnaké bodové skóre, rovnaké technické bodovanie a je uložené rovnaké množstvo varovaní C2.

 1. Ak skončí zápas v individuálnych kategóriách bez bodového hodnotenia, s rovnakým počtom výstrah C2 alebo bez výstrah rozhodca vyhlási nerozhodný stav ( HIKIWAKE), o konečnom výsledku zápasu rozhodnú dvaja sudcovia a rozhodca prostredníctvom (HANTEJ), každý člen panelu musí uplatniť svoje rozhodnutie. Vyhlásiť konečné rozhodnutie v prospech jedného z pretekárov je záväzné a vykoná sa na základe nasledovných skutočností:

a) podľa prístupu k zápasu, bojovnosti a sily preukázanej pretekármi

b) podľa taktickej a technickej prevahy

c) podľa toho, ktorý z pretekárov mal väčšiu iniciatívu vo vedení útokov

 

 1. V prípade ak individuálny zápas skončí bodovo nerozhodne, víťaz bude vyhlásený na základe týchto skutočností:

a. víťazí pretekár ktorý skóroval s technikou vyššej bodovej hodnoty / 3.2.1/ - takzvané technické bodové hodnotenie

b. víťazom bude pretekár ktorý má menší počet udelených výstrah C2 pričom zápas skončil bez bodového hodnotenia

c. víťazom bude pretekár ktorý má menší počet udelených výstrah C2 pričom zápas skončil s rovnakým počtom bodov získaných za

techniky rovnakej bodovej hodnoty.

d. v prípade keď sa zápas skončil s rovnakým bodovým hodnotením alebo udelením rovnakým počtom výstrah C2 vyhráva pretekár ktorí

bodoval v zápase prvý „SENSHU“

 

PRÍKLADY

AKA

OA

 

Komentár

 

Výsledok

3 1 1

 

2 2 1

Aka bodoval s technikou hodnoty 3 body čo je najvyššia možná bodová hodnota za techniku

 

Aka víťaz

0 0 0 2 3

0 3 2

Bodové aj technické hodnotenie sú rovnaké prvé bodové hodnotenie získal Aka ale má tri výstrahy C2 a Ao len jednu výstrahu C2

 

Ao víťaz

3 3 0 0 0

0 3 0 2 1

Bodové hodnotenie je rovnaké, Ao získal prvé bodové hodnotenie,ale Aka bodoval 2 x technikou bodového hodnotenia 3 body

 

Aka víťaz

0 0 3 2 1

0 1 3 2 0

Bodové aj technické bodové hodnotenie je rovnaké, rovnaké je množstvo výstrah C2, Aka bodoval prvý v zápase, výhoda prvého bodovania Senshu

Aka víťaz

 

 1. Stretnutie vyhráva družstvo ktoré získa viac dosiahnutých víťazstiev. Ak majú družstvá rovnaký počet víťazstiev, víťazí to družstvo, ktorého pretekári získali najviac bodov, berúc do úvahy vyhraté a prehraté zápasy. Maximálny rozdiel zaznamenaných bodov v zápase, bude osem bodov.

 2. Ak majú dve družstvá rovnaký počet víťazstiev a rovnaké skóre v stretnutí, rozhodnutie o víťazovi padne v rozhodujúcom zápase vybratých dvojíc. Družstvo môže nominovať do rozhodujúceho zápasu ktoréhokoľvek člena družstva ktorý je uvedený na súpiske, bez ohľadu na to či už v stretnutí zápasil alebo nie. Ak ani v tomto zápase nie je dosiahnuté bodové hodnotenie, rozhodne o výsledku zápasu panel rozhodcov prostredníctvom (HANTEJ), obdobne ako v zápasoch individuálnych kategórií. Výsledok Hantej v rozhodujúcom zápase určí víťaza stretnutia družstiev.

 3. V súťaži družstiev mužov a žien stretnutie končí pri dosiahnutí rozdielu dvoch víťazstiev jedného z družstiev v stretnutí.

 4. V prípadoch, keď sú diskvalifikovaní obaja pretekári v tom istom stretnutí prostredníctvom HANSOKU, pretekár vylosovaný v pavúku ktorý by bol ich možný súper postúpi priamo do ďalšieho kola ako víťaz bez vyhlásenia výsledku daného stretnutia.

 

Výklad k článku 7:

I. V prípade rozhodnutia zápasu pomocou (HANTEJ), rozhodca vykročí za čiaru označujúcu hranicu zápasiska, zvolá "HANTEJ"  následne zapíska na píšťalke dvojitým krátkym signálom pričom súčasne vyjadruje svoje hlasovanie pomocou gesta. Sudcovia vyjadria svoje hlasovanie pomocou zástaviek, rozhodca po vyjadrení názorov sudcov opäť krátkym signálom zapíska a sudcovia spustia zástavky. Rozhodca sa vráti sa na svoje východiskové postavenie a vyhlási väčšinové rozhodnutie.

 

Článok 8: Zakázané správanie

Zakázané správania sa delí do dvoch kategórií, Kategóriu 1 a Kategóriu 2.

Kategória 1.

1) Techniky, pri ktorých dochádza k prisilnému kontaktu zohľadniac o ktorú zásahovú plochu ide, techniky s kontaktom na hrdlo.

. 2) Útoky na horné a dolné končatiny, genitálie, kĺby alebo priehlavok.

3) Útoky otvorenou rukou do tváre.

4) Nebezpečné alebo zakázané techniky hodov.

Kategória 2

1) Predstieranie alebo zveličovanie zranenia.

2) Opakované úniky zo zápasiska (DŽOGAI).

3) Správanie sa pri ktorom zápasník ohrozuje svoju bezpečnosť alebo takýmto správaním mu súper spôsobí zranenie, alebo strata adekvátnej

miery sebaobrany (MUBOBI).

4) Vyhýbanie sa boju, ktoré má slúžiť ako prostriedok na zabránenie svojmu súperovi bodovať.

5) Pasivita – činnosť pri ktorej sa pretekár/ri nesnažia zápasiť.

6) Klinč, zápasenie, sácanie, uchopenia alebo pretlačenie sa hrudníkmi bez pokusu o hod alebo inú techniku.

7) Uchop súpera oboma rukami, z akýchkoľvek iných dôvodov ako je zachytenia súperovej kopajúcej nohy a vykonania hodu.

8) Uchopenie súperovej ruky alebo karate-gi jednou rukou, bez okamžitého pokusu o vykonanie bodovacej techniky alebo hodu.

9)Techniky ktoré svojou povahou nemôžu byť kontrolované pričom ohrozujú bezpečnosť súpera, nebezpečné a nekontrolovateľné útoky.

10) Simulovanie útokov hlavou, kolenom alebo lakťom.

11) Nevhodné poznámky, alebo iné provokovanie súpera, neuposlúchnutie nariadení rozhodcu neslušné správanie sa k rozhodcom alebo iné

porušenie etikety.

Výklad k článku 8:

I. Súťaže v karate sú športovou disciplínou a z tohto dôvodu sú najnebezpečnejšie techniky zakázané. Všetky vykonané techniky musia byť kontrolované. Trénovaný pretekár môže zniesť relatívne silný úder na svalnaté časti tela ako je brucho, ale hlava, tvár, krk, pohlavie a kĺby sú časti ktoré sú ľahko zraniteľné. Z tohto dôvodu technika ktorá spôsobí zranenie má byť potrestaná, avšak za predpokladu, že si ju zranený nezavinil sám. Techniky vykonávané pretekármi musia mať dobrú formu a musia byť kontrolované. V prípadoch keď nespĺňajú uvedené kritéria musí byť udelená výstraha alebo trest. Je veľmi dôležité aby sa skutočnosti uvedené v tomto bode výkladu prísne vyžadovali pri súťažiach Dorastencov a Juniorov.

KONTAKT NA TVÁR - SENIORI

II. V seniorských kategóriách je dovolený ľahký kontrolovaný dotyk ktorý nespôsobí súperovi zranenie na: tvár, hlavu, krk ( ale nie na hrdlo). Ak rozhodca posúdi, že kontakt bol príliš silný pričom neznížil súperovi šancu vyhrať v zápase, udelí faulujúcemu pretekárovi výstrahu (ČUKOKU). Za druhý kontakt tej iste povahy sa udelí trest KEIKOKU, v treťom prípade sa udelí HANSOKU ČUI. V ďalšom prípade kontaktu hoci ten nemusí spôsobiť významné obmedzenie možnosti súperovi vyhrať zápas, výsledkom takého kontaktu bude diskvalifikácia prostredníctvom HANSOKU.

KONTAKT NA TVÁR – KATEGÓRIE 9 až 17 ROKOV

V týchto kategóriách musia byť útoky rukou vedené na hlavu, tvár a krk (vrátene na tvárovú masku) pod kontrolou bez dotyku. Ľahký dotyk rukou nebude potrestaný ale ani za takú techniku nesmie byť udelený bod. V prípade ak technika rukou je považovaná za viac ako ľahký dotyk rokov faulujúcemu bude uložené (Čukoku, Keikoku, Hansoku Čui, Hansoku) samozrejme za predpokladu že si kontakt nespôsobil pretekár sám prostredníctvom (Mubobi). V prípade ak pretekár vykoná techniku ktorá spôsobí súperovi vážne zranenie ktoré si zaslúži uloženie priamo Hansoku Chui jeho súperovi sa prirátajú ku skóre dva body (NIHON). Pri technikách kopov na Džodan je povolený „ľahký dotyk“ (dotyk kože) a technika môže byť považovaná za skórujúcu. V prípadoch keď sú techniky kopov na Džodan považované za viac ako dotyk kože, panel rozhodcov udelí výstrahu alebo trest. Panel rozhodcov musí brať v úvahu či nedošlo k Mubobi zo strany faulovaného.

III. Rozhodca   musí nepretržite sledovať zraneného pretekára. Jeho správanie môže rozhodcovi pomôcť pri jeho úsudku. Krátke oddialenie hodnotenia umožní, aby sa prejavili symptómy zranenia, napríklad krvácanie z nosa. Pozorovanie odhalí prípadnú snahu pretekára predstierať ťažšie zranenie z taktických dôvodov. Príkladom môže byť prudké fúkanie cez zranený nos, alebo drsné trenie tváre opakom protektorov.

IV. Predchádzajúce zranenie pretekára môže spôsobiť symptómy ktoré nezodpovedajú úrovni kontaktu, ale rozhodca musí vziať túto skutočnosť v úvahu pri posudzovaní následných situácií. Príkladom môže byť skutočnosť, keď po relatívne ľahkom kontakte je pretekár neschopný pokračovať v zápase, z dôvodu opakovaných kumlovaných zranení v predchádzajúcich zápasoch. Pred zahájením zápasu, musí Manažér zápasiska skontrolovať lekársky záznam na pretekárovej karte a uistiť sa či je schopný pretekár zápasiť. Rozhodca, ktorý vedie zápas musí byť informovaný o ošetreniach, ktoré boli počas turnaja pretekárovi poskytnuté.

V. Pretekár reagujúci na ľahký kontakt formou zveličovania účinku úderu alebo kopu za účelom aby dosiahol potrestanie súpera - príkladom je držanie sa za tvár či váľanie sa na podlahe. Pretekár bude okamžite vystríhaný alebo potrestaný za takéto správanie.

VI. Predstieranie zranenia, ktoré dokázateľne neexistuje, je vážnym porušením pravidiel. Pretekárovi ktorý predstiera zranenie, alebo sa váľa po podlahe, pričom tento stav nebol zapríčinený dokázateľným zranením a potvrdený oficiálnym lekárom súťaže, bude udelené ŠIKKAKU.

VII. Zveličovanie efektu aktuálneho zranenia je menej vážnym porušením pravidiel, avšak takéto správanie je neakceptovateľné v súťažiach karate. Z toho dôvodu bude pretekárovi udelené hneď pri prvej príležitosti zveličovania minimálne Hansoku Čui . Pri vážnejšom priestupku zveličovania zranenia, ako je tackanie sa po zápasisku, váľanie sa, padanie na podlahu a  opätovné postavanie sa, bude môcť byť pretekár priamo potrestaný prostredníctvom Hansoku, záleží však od povahy miery zveličovania.

VIII. Pretekár ktorému bolo udelené ŠIKKAKU za predstieranie zranenia, bude ďalej skúmaný oficiálnym lekárom súťaže. Lekár pred ukončením turnaja predloží správu o stave pretekára Komisii rozhodcov. Pretekárovi, ktorý predstiera zranenie sa udelí prísnejší trest, s možnosťou úplného zákazu jeho činnosti pri opakovaných trestoch tohto typu.

IX. Hrdlo je ľahko zraniteľná časť tela, preto aj ľahký dotyk hrdla musí byť predmetom výstrahy alebo trestu. Treba brať v úvahu skutočnosť keď si uvedenú skutočnosť spôsobí pretekár sám.

X. Techniky hodov sú rozdelené do dvoch typov. Klasické karatistické podrazenia nohou ako sú de aši barai, ko uči gari, atď. pri ktorých podrazenie, vychýlenie alebo hodenie je vykonané bez toho aby bol súper najprv uchopený a tie, pri ktorých musí byť súper uchopený alebo

držaný jednou rukou tak aby mohol vykonať hod. Len v jedinom prípade je dovolené držať súpera oboma rukami a to v prípade keď je zachytená súperova kopajúca nohu a následný pokus o hod. Ťažisko hodu nesmie byť nad úrovňou bedra hádzajúceho pretekára, hádzaný musí byť počas celého hodu držaný svojím súperom, tak aby bol zaistený bezpečný dopad. Hody cez rameno ako sú seio nage, kata garuma atď. sú vyslovene zakázané ako aj takzvané „obetovacie sa hody“ ako sú tomoe nage, sumi gaeši atď.

Pretekár môže uchopiť súpera za ruku alebo karate gi jednou rukou za účelom vykonania okamžitého hodu alebo skórujúcej techniky – ale nesmie držať svojho súpera za účelom pokračujúcich techník. Držanie jednou rukou je povolené za účelom vykonania okamžitej skórujúcej techniky, hodenia ale zabezpečenia pádu. Držanie dvoma rukami je povolené len v prípade ak pretekár zachytí súperov kop za účelom vykonania hodu. Ak je pretekár zranený z dôvodu hodu, Panel rozhodcov rozhodne o uplatnení trestu.

XI. Techniky vykonané otvorenou rukou na tvár sú zakázané z dôvodu nebezpečia poškodenia súperovho zraku.

XII. Džogai sa vzťahuje na situáciu pri ktorej sa chodidlo pretekára alebo iná časť tela dotkne podlahy za hranicou zápasiska. Výnimku tvoria prípady pri ktorých je pretekár vyhodený alebo vysotený svojím súperom.

XIII. Ak pretekár vykoná bodujúcu techniku a následne potom opustí zápasisko pred rozhodcovým „JAME“, udelí sa mu bod a Džogai sa nezaznamená. V prípade, že technika nebude uznaná ako bodujúca uloží sa mu Džogai.

XIV. Ak AO vystúpi zo zápasiska tesne po bodovanej technike zo strany AKA , rozhodca preruší zápas a udelí bod pre AKA, pričom Džogai pre AO nebude zaznamenaný. V prípade, ak AO vystúpil pred alebo počas bodovania zo strany AKA, pričom AKA zotrváva v zápasisku, bude udelený bod pre AKA a súčastne sa uloží aj Džogai pre AO.

XV. Je dôležité chápať že „ Vyhýbanie sa boju“ sa vzťahuje na situácie pri ktorých sa pretekár snaží neumožniť svojmu súperovi bodovať za pomoci správania sa ktoré nazývame zdržiavanie-času. Pretekár ktorý sústavne ustupuje bez účinného protiútoku, ide do bezdôvodných Klinčov alebo úmyselne vystúpi zo zápasiska s úmyslom vyhnúť sa súperovmu bodovaniu, musí byť napomínaný alebo potrestaný. Táto situácia sa vyskytuje často v záverečných sekundách zápasu. Ak sa takáto situácia vyskytne vtedy, keď je do konca zápasu viac ako 10 sekúnd a pretekár nemal uložený trest Kategórie 2, rozhodca vystríha pretekára prostredníctvom výstrahy Čukoku. V prípade ak už bola uplatnená výstraha Kategórie trestov 2 uloží výstrahu Keikoku. Ak do konca zápasu zostáva menej ako 10 sekúnd, rozhodca uloží previnilcovi priamo Hansoku Čui aj napriek tomu že ešte neboli uplatnené nižšie tresty Kategórie 2. Ak už bol uložený previnilcovi trest Kategórie 2 Hansoku Čui rozhodca potrestá previnilca trestom Hansoku a vyhlási jeho súpera za víťaza. Rozhodca sa musí vždy uistiť či hore uvedené správanie sa pretekára nebolo z dôvodu obrany proti súperovi ktorý útočí bezohľadne a nebezpečne, pričom v takomto prípade má byť útočník vystríhaný alebo potrestaný.

XVI. Situácia pri ktorej sa jeden alebo obaja pretekári v zápase po uplynutí značného časového úseku nesnažia technikami aktivizovať alebo bodovať je považovaná za Pasivitu. Za pasivitu nemožno uložiť výstrahu alebo trest počas posledných 10 sekúnd zápasu.

XVII. Príkladom MUBOBI je, keď sa pretekár vrhne do prudkého útoku bez ohľadu na svoju bezpečnosť. Niektorí pretekári sa hádžu do dlhých gjaku-cuki a pritom nie sú schopní kryť sa proti súperovmu útoku. Takéto odkryté útoky predstavujú akt Mubobi a nemôžu skórovať. Z bezpečnostných dôvodov treba pretekára vopred varovať hneď v začiatkoch. Taktickým, teatrálnym pohybom sa niektorí pretekári bezprostredne po útoku odvrátia od súpera, aby demonštrovali dokonalosť vykonanej techniky. Spustia obranný kryt a prestanú sledovať súpera. Za týmto odvrátením od súpera, sa skrýva zámer vzbudiť pozornosť rozhodcov na ich vykonanú techniku. Ide o jasný akt Mubobi. V prípade, že pretekár bol kontaktovaný súperovou technikou pričom nedbal o svoju bezpečnosť a zapríčinil si zranenie, bude mu uložený trest Kategórie 2, pričom jeho súperovi nebude uložený žiadny trest.

XVIII. Akékoľvek neslušné správanie sa oficiálneho člena klubu (oddielu) výpravy, môže spôsobiť vylúčenie pretekára alebo celého družstva z turnaja.

 

Článok 9: Tresty

ČUKOKU - výstraha:

Je uložená za pokus o menšie priestupky, alebo za prvý prípad malého porušenia pravidiel v jednotlivých kategóriách trestov.

KEIKOKU- výstraha:

Sa ukladá sa za menšie priestupky, za ktoré bola počas trvania zápasu uložená výstraha, alebo priestupky, ktoré nie sú natoľko závažné, aby sa potrestali prostredníctvom Hansoku-čui.

HANSOKU-ČUI – výstraha s možným udelením trestných bodov:

Je výstraha pred diskvalifikáciou. Ukladá sa zvyčajne za priestupky, za ktoré úž bolo uložené Keikoku. Môže však byť uložené aj priamo za vážne porušenie pravidiel, ktoré si nezaslúži uloženie Hansoku. Za priame uloženie Hansoku Čui kategórie trestov 1. sa faulovanému prirátajú k jeho skóre dva body ( Nihon).

HANSOKU:

Je trest a ukladá sa za veľmi vážne porušenie pravidiel, alebo v prípadoch, ak už bolo uložené za priestupok proti pravidlám Hansoku čui. Výsledkom tohto rozhodnutia je diskvalifikácia pretekára. V súťaži družstiev sa zranenému pretekárovi upraví skóre na osem bodov, potrestanému sa bodový zisk anuluje.

ŠIKKAKU:

Je diskvalifikáciou z daného zápasu, stretnutia alebo turnaja. Za účelom definície rozsahu Šikkaku je potrebné túto záležitosť konzultovať s  komisiou  rozhodcov. Šikkaku možno uložiť: Ak pretekár neuposlúchne nariadenia rozhodcu, koná v zlom úmysle, dopustí sa skutku ktorý poškodzuje prestíž a česť karate do, alebo sú jeho skutky proti pravidlám a duchu turnaja. Obdobne ako pri uložení Hanskoku v súťaži družstiev, sa upraví súperove skóre na osem bodov, potrestanému sa bodový zisk anuluje.

Výklad k článku 9.

I. Uplatňujú sa tri stupne výstrah: Čukoku, Keikoku a Hansoku Čui. Výstraha sa uplatňuje v prípadoch ak pretekár porušuje pravidlá za predpokladu že nie je potrebné uložiť okamžite trest.

II. Uplatňujú sa dva stupne trestov: Hansoku a Šikkaku. Oba tresty sa uplatňujú za porušenie pravidiel pri ktorých je pretekár diskvalifikovaný z a) zo zápasu (Hansoku) - alebo b) z celého turnaja (Šikkaku) s možnosťou zastavenie športovej činnosti na ďalšie časové obdobie .

III. Tresty 1. a II. kategórie sa nespočítavajú. Obe sú samostatné kategórie trestov

IV. Výstrahu možno uložiť priamo za porušenie pravidiel, avšak ak už raz bola uložená a príde k opakovanému obdobnému porušenie pravidiel tej istej kategórie musí byť ďalšia výstraha alebo trest vyššieho stupňa. Nie je možné aby za opakovaný silný kontakt za ktorý bola uložená výstraha bol použitý ten istý stupeň výstrahy.

V. Keikoku možno uložiť aj priamo, bez predchádzajúceho varovania. Keikoku sa obyčajne ukladá vtedy, keď je pretekárov potenciál zvíťaziť v zápase (podľa mienky panelu rozhodcov) súperovým faulom mierne znížený.

VI. Hansoku-čui možno udeliť priamo, po varovaní alebo uložení Keikoku. Používa sa v prípadoch, keď je potenciál pretekára vyhrať zápas súperovým faulom vážne znížený ( podľa mienky panelu rozhodcov).

VII. Hansoku sa ukladá za kumulované tresty, ale možno ho uložiť aj priamo za vážne porušenie pravidiel. Používa sa vtedy, keď je (podľa mienky panelu rozhodcov) pretekárov potenciál zvíťaziť znížený súperovým faulom na nulu.

VIII. Pretekár, ktorý bol potrestaný prostredníctvom Hansoku, za spôsobenie zranenia, pričom podľa mienky panelu rozhodcov a Manažéra zápasiska konal bezohľadne a nebezpečne, alebo jeho zápasnícka forma je evidentne bez dostatku zručnosti ktorá je potrebná pre súťaže organizované SZK, bude doporučený na riešenie Komisii rozhodcov. Komisia rozhodcov rozhodne o ďalšom zotrvaní na danom turnaji ( turnajoch).

IX. Šikkaku sa môže uložiť priamo bez varovania akéhokoľvek druhu. Pretekár pritom nemusí urobiť nič, stačí ak sa Kauč alebo nezápasiaci členovia pretekárovej výpravy (družstva) správajú spôsobom, ktorý škodí prestíži a cti Karate-do. Ak je rozhodca presvedčený, že pretekár konal v zlom úmysle, bez ohľadu na to, či sa tým spôsobilo skutočné zranenie, správnym trestom je Šikkaku a nie Hansoku.

X. Šikkaku musí byť verejne vyhlásené.

 

Článok 10: Zranenia a nehody počas súťaže

1. Kiken alebo vzdanie sa, je rozhodnutie, ktoré sa ukladá v prípade, ak pretekár (pretekári) odmieta pokračovať v zápase, opustí zápasisko, alebo ak je odvolaný zo zápasu na príkaz rozhodcu. Dôvod na opustenie zápasiska môže zahŕňať zranenie, ktoré nemožno pripísať súperovmu konaniu.

2. Ak sa dvaja pretekári súčasne navzájom zrania, alebo ak sa na nich prejavia účinky zranení z predchádzajúcich zápasov a lekár súťaže ich vyhlási za neschopných pokračovať v zápase, víťazstvo sa prizná tomu, kto mal vyšší bodový zisk v okamihu prerušenia zápasu. Ak je bodový zisk rovnaký, rozhodne sa o výsledku zápasu prostredníctvom Hantei. V súťaži družstiev rozhodca vyhlási nerozhodný stav (HIKIWAKE). Ak sa takáto situácia vyskytne v rozhodujúcom zápase družstiev rozhodne sa na základe hlasovania panelu rozhodcov (HANTEJ).

3. Pretekár, ktorý bol z dôvodu zranenia vyhlásený za nespôsobilého pokračovať v zápase lekárom turnaja, nesmie v zápase pokračovať.

4. Pretekár, ktorý zvíťazí prostredníctvom diskvalifikácie súpera za spôsobenie zranenia, nesmie znovu zápasiť v turnaji bez povolenia lekára. Pretekár môže vyhrať aj ďalší zápas diskvalifikáciou svojho súpera za spôsobenie zranenia, ale v ďalších zápasoch kumite už nemôže pokračovať.

5. Ak je pretekár zranený, rozhodca má ihneď zastaviť zápas a má privolať lekára. Lekár je oprávnený iba diagnostikovať a liečiť zranenie.

6. Pretekárovi, ktorý je zranený počas zápasu, pričom si zranenie vyžaduje lekárske ošetrenie, sa poskytnú tri minúty na ošetrenie. V prípade, ak nie je ošetrenie ukončené do poskytnutého času, rozhodca rozhodne o tom, či bude pretekár vyhlásený za neschopného pokračovať v zápase (článok 13, odstavec 9d), alebo sa mu poskytne ešte čas na ošetrenie.

7. V prípade, že ktorýkoľvek pretekár spadne, je hodený alebo zrazený na zem, pričom sa do 10 sekúnd nepostaví, je považovaný za neschopného pokračovať v zápase a bude automaticky odvolaný zo všetkých zápasov Kumite na turnaji. Ak pretekár spadne, je hodený alebo zrazený na zem, pričom sa okamžite nepostaví na nohy, rozhodca zapískaním dá signál časomiere na meranie 10 sekúnd a súčasne volá lekára. Časomerač ukončí meranie na základe signálu rozhodcu, ktorým je zdvihnutie ruky. Vo všetkých prípadoch keď sa uplatňuje meranie 10 sekúnd je nutné aby zraneného prehliadol lekár. V prípade úrazov ktoré spadajú k pravidlu 10 sekúnd, smie byť zranený ošetrovaný na tatami.

 

Výklad k článku 10:

I. Ak lekár vyhlási pretekára za neschopného boja, musí zaznamenať túto skutočnosť do karty pretekára. Rozsah neschopnosti treba oznámiť ostatným panelom rozhodcov.

II. Pretekár môže zvíťaziť diskvalifikáciou súpera na základe akumulovaných menších priestupkov Kategórie 1. pričom je možné, že víťaz neutrpel nijaké vážnejšie zranenie. Druhé víťazstvo tohoto druhu musí viesť k stiahnutiu víťaza z turnaja hoci môže byť fyzicky schopný pokračovať.

III. Rozhodca musí volať lekára v prípadoch keď je pretekár zranený a je nutné ošetrenie, lekára volá zdvihnutím ruky a zvolaním.

IV. Ak je to fyzicky možné, zraneného pretekára treba odviesť mimo zápasiska kde ho bude lekár skúmať a ošetrovať.

V. Povinnosťou lekára je vysloviť iba bezpečnostné odporúčania, ktoré sa vzťahujú na správne lekárske riešenie prípadu zraneného pretekára.

VI. Čas „10 sekundového pravidla“ je meraný časomeračom, ktorý je za týmto špeciálnym účelom ustanovený. Zvukovým signálom je ohlásené uplynutie 7 sekúnd od začiatku merania a konečné zvonenie, po uplynutí 10 sekúnd. Časomerač zaháji meranie len na signál rozhodcu. Časomerač ukončí meranie keď pretekár stojí úplne vzpriamený a rozhodca mu to signalizuje zdvihnutím ruky.

VII. Panel rozhodcov v tomto prípade rozhodne o uložení KIKEN, HANSOKU alebo ŠIKKAKU.

VIII. V súťaži družstiev môže byť pretekárovi družstva uložené Kiken pričom sa jeho skóre anuluje a súperove skóre sa upraví na osem bodov.

 

ČLÁNOK 11. Protesty

 1. Nikto nesmie protestovať o úrovni rozhodovania členov panelu rozhodcov.

 2. Ak sa postup pri rozhodovaní zdá byť v protiklade s týmito pravidlami, je dovolené podať proti tomuto postupu protest, protest môže podať len oficiálny predstaviteľ družstva (klubu).

 3. Protest musí byť predložený formou správy napísanej okamžite po skončení zápasu kvôli ktorému sa protest podáva (jedinou výnimkou je protest proti administratívnej chybe. Manažér zápasiska musí byť o chybe oboznámený hneď ako sa chyba zistí).

 4. Protest musí byť predložený predstaviteľovi odvolacej komisie. Komisia preskúma všetky okolnosti ktoré budú viesť ku konečnému rozhodnutiu o riešení protestu. Berúc do úvahy všetky prístupné dôkazy, komisia vypracuje správu a súčastne vykoná také opatrenie aby v prípade oprávnenosti protestu bola urobená náprava.

 5. Akýkoľvek protest týkajúci sa uplatnenia pravidiel musí byť podaný písomnou formou a podpísaný oficiálnym predstaviteľom družstva alebo pretekára (rov).

 6. Protestujúci musí zaplatiť do pokladne sumu, ktorá je odsúhlasená riadiacim orgánom, pričom obdrží potvrdenie o jej zaplatení. Protest a jedna kópia o zaplatení musí byť doručená predstaviteľovi odvolacej komisie.

 7. Odvolacia komisia pre riešenie protestu a postup pri jeho riešení:

 1.  
 2. 7.1. Zloženie odvolacej komisie

Odvolacia komisia ( ďalej len OvK) je zložená z troch rozhodcov najvyššej kvalifikácie nominovaných na súťaž. Výber do komisie vykoná hlavný rozhodca súťaže v spolupráci s KZP. V komisii nemôžu byť dvaja zástupcovia z toho istého klubu alebo regionálneho zväzu. Ďalší traja rozhodcovia ako náhradníci budú určení podľa poradia č.1 až 3. V prípade že sa protest bude týkať pretekára alebo rozhodcu z klubu alebo regionálneho zväzu v ktorom je jeden z členov OvK združený, bude do riešenia protestu automaticky zaradený nezávislí náhradník.

 

 1. 7. 2. Predloženie protestu

Hlavný rozhodca musí po určení členov OvK ohlásiť usporiadateľovi súťaže mená a zloženie OvK, tak aby mohol byť protest doručený priamo určenej osobe. Podľa týchto pravidiel môže protest predložiť protestujúci ktorémukoľvek členovi odvolacej komisie.

 

7. 3. Postup pri riešení protestu

A, Protestujúci musí bezodkladne doručiť protest členovi OvK s potvrdením o zaplatení určeného poplatku. Ak je protest predložený, OK okamžite začne konať, preskúma všetky náležitosti spojené s protestom ktoré uzná za potrebné k vyriešeniu protestu. Každý z troch členov OvK musí zaujať svoje stanovisko k podanému protestu. Zdržanie sa zaujatia stanoviska nie je prístupné.

 

B, Ak nie je protest uznaný, OvK určí osobu ktorá oznámi protestujúcemu, že protest bol zamietnutý. Členovia OvK sú povinní protest všetci podpísať pričom sa protest označí nápisom „ZAMIETNUTÝ“. Potom sa odovzdá hospodárovi SZK ktorý ho priloží k dokladu o zaplatení stanoveného poplatku.

 

C, Ak sa zistí, že protest je oprávnený t.j. bol uznaný, OvK v spolupráci s usporiadateľom a KR vykoná kroky k vyriešeniu vzniknutej situácie s možnosťou:

° Prehodnotenie predchádzajúcich rozhodnutí ktoré nie sú v zhode s pravidlami.

° Anulovanie výsledkov týkajúcich sa zápasu vo vylosovaní, ktorý bol predmetom protestu.

° Opakovaním zápasov, ktoré boli poškodené prípadom ktorý sa stal predmetom platného protestu.

° Doporučením KR možných riešení a nápravných opatrení alebo potrestaní rozhodcov ktorí boli predmetom oprávneného protestu.

 

D, Zodpovednosťou OvK je skúmať, ohlásiť a zabrániť takým situáciám ktoré by mohli narušiť priebeh súťaže. Vykonať takú činnosť aby bolo zabezpečené spravodlivé riešenie vzniknutej situácie.

 

E, V prípade uznania protestu OvK určí osobu ktorá oznámi protestujúcemu, že bol protest uznaný. Členovia OvK sú povinní sa na protest podpísať a protest sa označí nápisom „UZNANÝ“. Potom sa dokument odovzdá hospodárovi SZK ktorý vráti protestujúcemu zaplatený poplatok.

 

 1. 7. 4. Záznam z riešenia protestu

OvK je povinná vykonať zápis o riešení protestu s uvedením skúmania a zistení ktoré viedli komisiu k uznaniu alebo zamietnutiu protestu. Zápisnica musí byť podpísaná všetkými tromi členmi OvK a odovzdaná hlavnému rozhodcovi ktorí ju pripojí k hláseniu HR zo súťaže.

 

 1. 7. 5. Platnosť

Rozhodnutie OvK je konečné, môže byť zmenené len uznesením VV SZK. OvK nemôže ukladať žiadne tresty jej funkciou je preverenie podaného protestu a v prípade jeho opodstatnenia zabezpečenia nápravy vzniknutých situácií ktoré nie sú v zhode s platnými  pravidlami rozhodovania.

 

Výklad k článku 11:

I. Protest musí obsahovať meno pretekára, zloženie panelu rozhodcov a presné detaily toho, čo je predmetom protestu. Všeobecné požiadavky voči celkovej úrovni rozhodovania sa nebudú akceptovať ako oprávnení protest. Dokazovanie oprávnenosti protestu je záležitosťou protestujúceho.

II. Odvolacia komisia prerokuje protest, pričom súčasťou tohoto rokovania je prešetrenie dôkazov uvedených v prospech protestu. Komisia taktiež prezrie oficiálne videozáznamy a položí otázky Manažérovi zápasiska za účelom dosiahnutia objektívneho skúmania oprávnenosti protestu.

III. V prípade, že odvolacia komisia uzná protest za oprávnený, vykoná príslušné opatrenie a na dôvažok urobí všetko, aby sa podobný prípad na súťažiach v budúcnosti neopakoval. Pokladňa v takomto prípade vráti zaplatený vklad protestujúcemu.

IV. V prípade, že odvolacia komisia rozhodne o neplatnosti protestu, zamietne ho a peňažný vklad prepadne v prospech riadiaceho orgánu.

 1. Nasledujúce zápasy sa nebudú zdržiavať, aj keď je oficiálny protest v štádiu prípravy. Dozorca zápasu je zodpovedný, aby dohliadal nad dodržiavaním pravidiel rozhodovania.

 2. V prípade administratívnej chyby, Kauč oznámi uvedenú skutočnosť Manažérovi zápasiska a ten ju okamžite oznámi rozhodcovi.

 

Článok 12: Právomoci a povinnosti komisie rozhodcov, manažérov zápasísk, rozhodcov, sudcov dozorcov zápasov, dozorcov bodovania.

Komisia rozhodcov turnaja

 1. Dohliadať nad správnou prípravou pre daný turnaj v spolupráci s organizačnou komisiou, rozhodnúť o rozmiestnení zápasísk, ich vybavenia a nevyhnutných potrieb, riadení zápasov a dohliadať nad nimi a nad bezpečnostnými opatreniami, atď. ( Členmi komisie rozhodcov turnaja sú hlavný rozhodca a manažéri zápasísk ktorí sú priamo delegovaní SZK na daný turnaj).

 2. Dohliadať a koordinovať celkovú činnosť rozhodcov.

 3. Nominovať príslušných oficiálnych predstaviteľov, ak je to potrebné (zloženie panelu rozhodcov nesmie byť zmenené rozhodnutím arbitra, rozhodcu alebo sudcu).

 4. Preskúmať a vydať rozhodnutie v prípade oficiálneho protestu.

 5. Vydať konečné rozhodnutie v záležitostiach technického charakteru, ktoré môžu vzniknúť počas zápasu a ak nie sú v týchto pravidlách uvedené.

Kontrolóri zápasísk

 1. Delegovať, ustanoviť a dohliadať nad rozhodcami a sudcami počas všetkých zápasov na zápasovej ploche jemu určenej.

 2. Kontrolovať činnosť rozhodcov a sudcov na ustanovených zápasových plochách a zaisťovať, aby si ustanovení oficiálni predstavitelia plnili svoje dané úlohy. V prípadoch keď dochádza k častému nesúladu v činnosti členov panelu rozhodcov,  upozorniť rozhodcov a sudcov na chyby a nedostatky ktorých by sa mali vyvarovať.

 3. Prerušiť priebeh zápasu v prípade porušenia pravidiel panelom rozhodcov ktoré mu signalizuje Dozorca zápasu.

 4. Pripraviť písomnú správu o činnosti jednotlivých rozhodcov, ktorí sú určení na jeho zápasisko, spolu s ich doporučením komisii rozhodcov.

Rozhodcovia

Rozhodca ( Šušin ) má právo :

 1. Viesť zápasy (vyhlásiť začiatok, prerušiť a ukončiť zápas).

 2. Udeliť body na základe rozhodnutí sudcov.

 3. Zastaviť zápas v prípade ak sa rozhodca domnieva, že bolo vykonané skórovanie, porušenie pravidiel alebo si to vyžaduje zaistenie bezpečnosti pretekárov.

 4. Žiadať potvrdenie verdiktov sudcov v prípadoch ktoré môžu byť podľa jeho mienky základom pre prehodnotenie ich rozhodnutí ohľadom uplatnenia výstrahy alebo trestu.

 5. Vysvetliť ak je to potrebné, manažérovi zápasiska, rozhodcovskej komisii a odvolacej komisii svoje stanovisko vykonaných rozhodnutí.

 6. Uložiť tresty a vysloviť varovania.

 7. Žiadať potvrdenie verdiktov sudcov v prípadoch ktoré môžu byť podľa jeho mienky základom pre prehodnotenie ich rozhodnutí ohľadom uplatnenia výstrahy alebo trestu.

 

 1. Zastaviť zápas v prípade signalizácie Džogai zo strany sudcov.

 

9. Oznámiť porušenie pravidiel, vrátane Džogai, pri ktorých sa vyžaduje súhlas sudcov .

 

10. V prípade návrhu uloženia trestu Šikaku zvolať rozhodcov za účelom rozhodnutia.

 

 1. Vysvetliť Manažérovi zápasiska, Komisii rozhodcov alebo Odvolacej komisii dôvod rozhodnutia panelu rozhodcov

 

 1. Dozvedieť sa názor a vykonať činnosť doporučenú sudcami.

 

 1. Ohlásiť a začať konanie rozhodujúceho zápasu v súťaži družstiev ak je tento nutný.

 

 1. Viesť hlasovanie Panelu rozhodcov (HANTEI) a vyhlásiť výsledok.

 

 1. Rozhodnúť pri nerozhodnom výsledku.

 

 1. Vyhlásiť víťaza.

 

 1. Právomoc rozhodcu nie je obmedzená iba na plochu zápasiska, ale vzťahuje sa i na jeho bezprostredné okolie.

 

 1. Rozhodca dáva všetky povely a vykonáva všetky oznámenia.

Sudcovia

 1. Sudcovia (Fukušin) majú asistovať rozhodcovi pomocou zástaviek.

 2. Uplatňovať svoje právo, hlasovať o rozhodnutí.

 3. Sudcovia majú pozorne sledovať akcie pretekárov a signalizovať svoj názor rozhodcovi v nasledujúcich prípadoch:

a) Ak spozoroval bodovanie.

b) Ak spozoroval, že sa pretekár chystá dopustiť prípadne sa dopustil zakázaného konania alebo techniky.

c) Ak spozoroval zranenie alebo chorobu pretekára.

d) Ak sa obaja alebo jeden zo zápasníkov dostal mimo plochy zápasiska (Džogai).

e) V iných prípadoch, keď sa nazdáva, že je nevyhnutné upozorniť na ne rozhodcu.

Arbiter

Arbiter zápasu (KANSA) asistuje Kontrolórovi zápasiska sledovaním zápasu. V prípade ak rozhodnutie rozhodcu alebo sudcov sa nezlučuje s pravidlami rozhodovania, signalizuje toto porušenie zdvihnutím zástavky a zvukovým signálom. Manažér zápasiska požiada rozhodcu o prerušenie zápasu a súčasne zaistí nápravu rozhodnutia. Zápisy o priebehu zápasu sa stávajú oficiálnymi zápismi až po ich schválení Arbitrom. Pred každým zápasom je povinnosťou Arbitra skontrolovať pretekárov či majú ochranné prostriedky schváleného typu.

Dozorcovia bodovania

Dozorca bodovania vedie samostatný zápis o priebehu zápasov (stretnutí) a dohliada nad stanovenými zapisovateľmi a časomeračmi.

 

Výklad k článku 12:

I. Udelenie bodu, výstrahy alebo trestu musí byť podporené súhlasným názorom panelu rozhodcov ( rozhodca + sudca, sudca + sudca, alebo všetkými tromi členmi panelu).

II. V prípade ak počas zápasu jeden zo sudcov signalizuje bodovanie, výstrahu  alebo trest, rozhodca nebude musieť prerušiť zápas avšak bude musieť okamžite zvážiť signalizované gesto a rozhodnúť o konečnom verdikte. V prípade ak neakceptuje navrhovaný názor sudcu rozhodca mu gestom naznačí prečo jeho návrh neakceptuje ( technika bola blokovaná alebo minula zásahovú plochu, nesprávna vzdialenosť, zlé časovanie atď ).

III. V prípade, ak dvaja sudcovia signalizujú rovnaký signál alebo signalizujú bodovanie pre toho istého pretekára, rozhodca bude musieť prerušiť zápas a uplatniť väčšinový názor. Ak rozhodca neprerušil zápas a bod alebo navrhovaný trest neuznal Dozorca zápasu ho upozorní zdvihnutím zástavky a zapískaním na píšťalke že musí akceptovať väčšinový názor .

IV. V prípade keď sa rozhodca rozhodol z dôvodu riešenia situácie ktorá nastala v zápase prerušiť zápas, zvolá povel „JAME“ a súčasne vykoná  požadované gesto. Po zaujatí svojej pozície bude pomocou gesta signalizovať svoj názor. Sudcovia po oboznámení sa s názorom rozhodcu zaujmú k danej situácii svoje stanoviská. Konečné riešenie situácie bude môcť rozhodca rozhodnúť verdiktom ktorý je podporený aspoň jedným zo sudcov.

V. Sudca bude má signalizovať skórovanie iba vtedy ak videl všetky kritéria pre udelenia bodu a má reagovať okamžite. Sudca ktorý nevidel dopad techniky, ale si je istý že technika spĺňa ostatné požadované kritériá pre udelenie bodu sa bude môcť prikloniť k rozhodcovi alebo sudcovi ktorý bol v postavení z ktorého jasne videl jej dopad a signalizuje bodovanie. V takomto prípade však bude musieť sudca reagovať okamžite, nie je prístupné aby sa sudca priklonil k jednému z panelu po uplynutí niekoľkých sekúnd. Sudcovia signalizujú svoje názory do doby pokiaľ rozhodca nevynesie konečný verdikt.

VII. Pri rozhodnutí prostredníctvom Hantej majú rozhodca a sudcovia rovnocenný hlas.

VIII. Úlohou Dozorcu zápasu je zaistiť aby bol zápas vedený podľa Pravidiel rozhodovania. Nie je ustanovený ako ďalší sudca pričom nemá právo hlasovať počas rozhodnutí. Jeho zodpovednosť sa týka procesnej stránky vedenia zápasu.

IX. V prípade ak rozhodca nepočul signál čas uplynul, Dozorca bodovania ho upozorní na túto skutočnosť zapískaním.

X. Po ukončení zápasu, Panel rozhodcov smie vysvetliť svoje rozhodnutia len Manažérovi zápasiska, Odvolacej komisii alebo Komisii rozhodcov. Svoje rozhodnutia nevysvetľujú nikomu inému.

 

Článok 13: Začatie, prerušovanie a ukončenie zápasu

 1. Výrazy a gestá, ktoré má rozhodca a sudca používať pri vedení zápasu, sú vymedzené v dodatkoch 1 a 2.

 2. Rozhodca a sudcovia zaujmú predpísané miesta, po výmene úklonov medzi pretekármi rozhodca vydá povel "Šobu hadžime!", čím otvorí zápas.

 3. Rozhodca prerušuje zápas zvolaním "JAME ". Ak je to potrebné rozhodca nariadi pretekárom, aby zaujali svoje predpísané miesta (Moto No Iči).

 4. Rozhodca sa vráti na svoju pozíciu, pričom sudcovia ukazujú svoj názor pomocou gest. Ak došlo k bodovaniu, označí pretekára (AKA alebo AO), zásahovú plochu (Džodan alebu Čudan), skórujúcu techniku (Cuki, Uči alebo Geri) a udelí príslušné bodové hodnotenie. Potom nariadi pokračovať v zápase povelom "Cuzukete hadžime!".

 5. Ak pretekár získa v priebehu zápasu jasnú prevahu ôsmych bodov, rozhodca zvolá "Jame!" a nariadi pretekárom, aby sa vrátili na svoje predpísané miesta. Zdvihnutím ruky a výrokom "AO (AKA) No Kači!" potom vyhlási víťaza. Týmto okamihom sa zápas končí.

 6. Keď čas zápasu uplynul, je za víťaza vyhlásený pretekár, ktorý dosiahol väčšie bodové hodnotenie. Rozhodca označí víťaza zdvihnutím ruky a verdiktom „AO (AKA No Kači)“. Týmto okamihom sa zápas končí.

 7. V prípadoch keď sa rozhodca stretne so situáciami, ktoré sú uvedené v tomto bode, má dať povel "Jame!" a dočasne zastaviť zápas:

a) Ak sa jeden alebo obidvaja pretekári ocitnú mimo plochy zápasiska.

b) Ak chce rozhodca nariadiť pretekárovi, aby si upravil GI alebo ochranné prostriedky.

c) Ak pretekár porušil pravidlá.

d) Ak sa rozhodca domnieva, že jeden alebo obidvaja pretekári nemôžu pokračovať pre zranenie, chorobu alebo z iných príčin,

zohľadní mienku lekára a až potom rozhodne, či má zápas pokračovať.

e) Ak pretekár drží svojho súpera a nenasleduje okamžitá technika alebo hod v časovom rozmedzí 2 sekúnd.

f) Ak jeden alebo obaja pretekári spadli alebo boli hodení pričom nie je okamžite vykonaná efektívna technika.

g) Ak sa pretekári držia alebo sú v klinči pričom nemajú snahu okamžite vykonať hod alebo techniku .

h) Ak sa obaja pretekári vzájomne opierajú hrudníkom a nemajú snahu vykonať hod alebo inú techniku do 2 sekúnd.

ch) Ak obaja pretekári spadli na tatami pričom spolu zápasia za pomoci zápasníckych chvatov.

i) V prípade, ak bolo signalizované bodovanie alebo trest dvomi alebo viacerými sudcami pre toho istého pretekára.

j) V prípade, keď sa rozhodca domnieva že bolo vykonané bodovanie alebo faul, alebo keď si situácia z bezpečnostných dôvodov

vyžaduje zastavenie zápasu.

k) Ak ho o to požiada Manažér zápasiska.

 

Výklad k článku 13:

I. Pri otváraní zápasu rozhodca zavolá pretekárov na ich východiskové čiary. Ak pretekár vykročí predčasne, treba ho vrátiť späť. Pretekári sa musia jeden druhému správne ukloniť - rýchle kývnutie hlavou je zároveň nezdvorilé a nedostatočné. V prípade, že sa pretekári nepozdravia sami môže ich rozhodca vyzvať gestom zobrazeným v dodatku č. 2 pravidiel.

II. Pri otvorení zápasu má rozhodca zabezpečiť, aby pretekári stáli pokojne na svojich čiarach. Poskakujúcich alebo inak sa pohybujúcich pretekárov treba upokojiť skôr, než príde povel na pokračovanie v zápase. Rozhodca má opätovne zahájiť zápas s minimálnym zdržaním.

III. Pretekári sa musia jeden druhému pokloniť pred zahájením a po ukončení každého zápasu.

 

Článok 14: Úpravy

Právo na úpravu a modifikáciu týchto pravidiel má komisia rozhodcov po ich schválení riadiacim orgánom SSHRKA.

Pomôcka pre rozhodcov a sudcov v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v pravidlách

Prisilný kontakt

Ak pretekár vykoná bodovanú techniku a následne druhou technikou silný kontakt, panel rozhodcov neudelí bod ale uplatní výstrahu, alebo trest z Kategórie 1 ( za predpokladu, že si zranenie nespôsobil jeho súper ).

Prisilný kontakt a zveličovanie

Karate je bojovým umením a z tohto dôvodu sa vyžaduje vysoký štandard správania sa od pretekárov. Je neakceptovateľné aby pretekár po ľahkom kontakte si trel protektorom tvár, tackal sa po tatami, krčil sa, vypľúval alebo vyberal z úst chránič zubov a iným spôsobom predstieral že kontakt bo silný z dôvodu presvedčenia rozhodcu o udelenie vyššej penalizácie súperovi. Takéto správanie je podvodom a znižuje význam nášho športu a preto musí byť okamžite potrestané.

Ak pretekár predstiera, že bol zasiahnutý silným úderom alebo kopom, pričom panel rozhodcov sa zhodol na skutočnosti, že boli dodržané všetky kritéria pre bodovanie, udelia útočníkovi bod a súčasne výstrahu alebo trest z Kategórie 2 jeho súperovi. ( Panel rozhodcov má mať stále na zreteli, či nedošlo k predstieraniu, alebo zveličovaniu zranenia a porušeniu pravidiel pre udelenie Šikakku ). Zložitejšie situácie nastanú v prípade keď je pretekár kontaktovaný silnejším úderom/kopom a padne na tatami, niekedy po takomto kontakte pretekári vstanú hore (z dôvodu aby sa zastavilo meranie času 10 sekúnd) a potom opäť padnú na tatami. Rozhodcovia a sudcovia si musia uvedomiť že kop na Džodan má hodnotu troch bodov, mnoho pretekárov alebo družstiev dostáva odmeny za zisk medailí čo v nich vyvoláva zvýšené nutkanie takýmto spôsobom sa znížiť k neetickému správaniu sa. Je dôležité aby sa takéto správanie odhalilo a potom príslušným trestom potrestalo.

Mubbobi

Výstraha, alebo trest Mubbobi je udelený pretekárovi, ktorý bol zranený z dôvodu jeho nedbalosti, alebo chybe vo vedení zápasu. Toto môže byť spôsobené otočením sa k súperovi chrbtom, útokom technikou po ktorej nie je schopný sa brániť (napr. gyaku cuki v dlhom a nízkom postoji bez ohľadu na súperov možný útok na Džodan), prerušením zápasu so spustením obranného postavenia pred rozhodcovým „Jame“, alebo neblokovaním súperových útokov. Výklad XVI Článku 8 hovorí: V prípade, že bol pretekár kontaktovaný súperovou technikou, pričom nedbal na svoju bezpečnosť a zapríčinil si zranenie, bude mu uložený trest Kategórie 2, pričom jeho súperovi nebude uložený žiadny trest.

Pretekár, ktorý svojou chybou v zápase bol kontaktovaný a zveličuje efekt zranenia z dôvodu oklamať panel rozhodcov, môže byť vystríhaný, alebo potrestaný za akt Mubbobi a súčasne môže byť potrestaný za zveličovanie zranenia, ak sa preukáže, že došlo k dvom priestupkom. Treba poznamenať, že ak došlo v takomto prípade k prisilnému kontaktu, nie je dôvod udeliť bod.

Zanšin

Zanšin je stav pokračujúcej pozornosti, pri ktorom pretekár musí zostať úplne koncentrovaný voči možnému súperovmu protiútoku. Niektorý z pretekárov po svojom útoku otočia čiastočne svoje telo od svojho súpera, pričom však stále pohľadom kontrolujú súperovu činnosť. Rozhodcovia musia byť schopní rozoznať, či pretekár kontroluje svojho súpera, alebo stráca koncentráciu voči svojmu súperovi.

Zachytenie kopov na Čudan

Môže rozhodca udeliť bod v prípade ak pretekár vykoná kop na Čudan, pričom mu útočiacu nohu pred stiahnutím jeho súper po kope zachytil ?

Za predpokladu, že kopajúci pretekár ostáva v Zanšin, nie je dôvod, aby technika nebola uznaná za bodujúcu, ak spĺňa všetky kritéria pre udelenie bodu. Teoreticky v skutočnom boji pri plnom nasadení sily v kope na Čudan by jeho súper nebol schopný zachytiť útočiacu nohu. Príslušná kontrola na zásahovú plochu a dodržanie šiestich kritérií sú rozhodujúcim faktorom či má technika bodovať, alebo nie.

Hody a zranenia

Aj napriek tomu, že pri úchopoch a následných hodoch je nutné, aby hádzajúci kontroloval pri hode svojho súpera, musia mať Coachi na zreteli, že ich pretekári musia byť  schopní vykonať bezpečný dopad pri hodoch.

Pretekár, ktorý chce vykonať techniku hodu, musí dodržať podmienky, ktoré stanovuje Výklad  Článku 6 a Článok 8. Ak pretekár vykoná hod v plnej zhode spomenutých článkov, pričom sa jeho súper zraní z dôvodu vlastnej neschopnosti bezpečne dopadnúť, nebude pretekár, ktorý vykonal hod, potrestaný. Zranenie si môže spôsobiť pretekár pri dopadne na vystretú ruku, pri dopade na lakeť, alebo ak súpera stiahne počas hodu na seba.

Nebezpečné situácie vznikajú v prípadoch, keď pretekár uchopí svojho súpera dole za obe nohy a podtrhne ho tak že spadne na chrbát alebo sa pretekár pred vykonaním hodu zohne pričom svojho súpera zodvihne. Článok 8 Výklad X hovorí „... hádzaný musí byť počas hodu držaný tak aby bol zabezpečený bezpečný dopad.“ V takýchto prípadoch je obtiažné zaistiť bezpečný dopad hádzaného a takéto hody spadajú do kategórie zakázaných.*

Bodovanie na spadnutého pretekára

V prípade keď je pretekár hodený alebo je podrazený pričom nezotrváva na chodidlách a trupom leží na zemi, bude jeho súperovi za vykonanú bodovanú techniku udelený Ippon.

V prípade ak bola vykonaná technika na pretekára ktorý bol podrazený alebo hodení v čase keď padal, musia sudcovia zvážiť smer pádu pretekára. V prípade keď pretekár padá od vykonanej techniky treba ju považovať za neefektívnu a nemôže skórovať.

V prípade ak sa trup podrazeného alebo hodeného nenachádza na zemi pričom jeho súper vykonal skórujúcu techniku, bodové hodnotenie bude udelené na základe článku 6.pravidiel.

Postup pri rozhodnutí

V prípade prerušenia zápasu rozhodca zvolá „Jame“ a súčasne použije príslušné gesto rukou. Po návrte rozhodcu na jeho základné postavenie sudcovia signalizujú svoje názory a rozhodca rozhodne na príslušnom základe. Keďže len rozhodca sa môže pohybovať po zápasisku a byť v kontakte s pretekármi, len on môže hovoriť s doktorom, sudcovia musia vážne zvážiť čo im rozhodca signalizuje pred ich finálnym rozhodnutím, nakoľko už v pravidlách neexistuje možnosť prehodnotenia názoru.

V prípadoch ak je v zápase viac dôvodov zastaviť zápas, rozhodca ich bude riešiť každý po jednom v okamžitom slede. Príklad: v prípade ak bolo bodovanie jedného z pretekárov pričom druhý vykonal kontakt, alebo ak bolo zistené MUBBOBI a následne zveličovanie zranenia tým istým pretekárom.

 

Použitie dvojitej signalizácie

Ilustrácie signálov používaných sudcami znázorňujú len jeden signál. Z dôvodu jasnosti budú môcť sudcovia signalizovať oboma rukami súčasné bodovanie pre jedného z pretekárov a trest alebo výstrahu pre druhého. Príklad: bod pre Aka a výstrahu alebo trest pre Ao.

Džogai

Sudcovia musia mať na pamäti, že ak prišlo k Džogai, musia príslušnou zástavkou pobúchať po zemi. Ak rozhodca preruší zápas a vráti sa na svoje základné postavenie, sudca signalizuje gesto porušenia pravidiel Kategórie 2.

Signalizácia porušenia pravidiel

Pre Kategóriu 1 porušenia pravidiel sudca najprv vykoná kruhový pohyb príslušnou zástavkou a potom prekríži zástavky na ľavo pre AKA, pričom červená zástavka je vpredu,  napravo pre AO, pričom modrá zástavka je vpredu. Takto jasne signalizuje rozhodcovi , že ktorého pretekára považuje za previnilého.